dnes je 3.12.2023

Input:

65/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy, platné do 30.9.1995

č. 65/1964 Zb.
[zrušené č. 338/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 27. března 1964
o přístavním řádu pro československé přístavy
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:
Všeobecná ustanovení
§ 1
(1) Uživatelé československé přístavů (dále jen „přístavy“) jsou povinni řídit se pokyny, výzvami a příkazy Státní plavební správy v Bratislavě a jejich orgánů1) (dále jen „plavební správa“).
(2) Přístavů určených pro veřejnou potřebu (§ 3 vyhlášky č. 27/1964 Sb.) může používat každý.
(3) Plavební správě přísluší v přístavech zejména
a) pečovat o bezpečný, plynulý a hospodářský provoz přístavů,
b) bdít nad dodržováním pravidel plavebního provozu,
c) vyměřovat a vybírat náhradu za používání přístavu určených pro veřejnou potřebu,
d) vést záznamy o plavebním provozu v přístavech určených pro veřejnou potřebu,
e) pečovat o to, aby přístavní prostory byly udržovány v řádném stavu.
§ 2
K zajištění bezpečného a plynulého provozu plavební správa v jednotlivém přístavu vyhlásí:
a) kde je dovoleno manipulovat s hořlavými nebo jinak nebezpečnými látkami (zbožím),
b) kolik plavidel může být vyvázáno nebo zakotveno na jednotlivých stanovištích (manipulačních polohách),
c) kolik plavidel současně může vyplout do přístavní nádrže.
§ 3
(1) Jestliže uživatelé přístavů se neřídí pokyny, výzvami a příkazy plavebními správy, může plavební správa, zejména při nebezpečí z prodlení, provést potřebná opatření na náklad a nebezpečí uživatele přístavu.
(2) Uživatelé přístavů jsou povinni poskytnout plavební správě potřebnou pomoc, umožnit jejím orgánům volný vstup do objektů a na plavidla a dát jim vysvětlení potřebná ke splnění jejich úkolů.
Plavební provoz
§ 4
(1) Plavidlo může volně vplout do přístavu, nebrání-li tomu bezpečnostní, hygienické a protiepidemické anebo celní předpisy.
(2) Zvláštní povolení plavební správy pro vplutí do přístavu potřebují zejména
a) plavidla, jimiž hrozí potopení,
b) plovoucí stroje, plovoucí zařízení a jiná plavidla, sloužící jako obydlí, dílny nebo skladiště,
c) plavidla s nebezpečným zbožím nebo naložená látkami lehce zápalnými (např. senem, slámou, rákosím apod.) nebo zapáchajícími, pokud chtějí použít jiného než pro ně určeného přístavu nebo části přístavu.
d) plavidla, na nichž se vyskytla přenosná nemoc nebo podezření z jejího výskytu.
(3) Plavidla, na nichž vypukl požár, smějí vplout jen do té části přístav u, která jim bude plavební správou určena; musí přistávat tak, aby neohrozila přístavní zařízení nebo jiná plavidla.
(4) Plavební správa může z důvodu obecného zájmu nařídit odstranění plavidla z přístavu.
§ 5
(1) Vůdce plavidla nebo jeho zástupce musí plavidlo, které připluje do přístavu, ihned přihlásit a před odplutím z přístavu odhlásit.
(2) Plavidla, které přistanou a s ne změněným nákladem a posádkou opustí přístav do 24 hodin, mohou při přihlášce být zároveň odhlášena.
(3) Zdrží-li se plavidlo, které bylo již odhlášeno, z jakéhokoliv důvodu déle než 24 hodin v přístavu, musí být tato skutečnost popřípadě jiné změny ihned