dnes je 9.12.2023

Input:

65/1965 Sb., Zákoník práce

č. 65/1965 Zb.
[zrušené č. 311/2001 Z.z.]
ZÁKONÍK PRÁCE
ze dne 16. června 1965
Vítězství socialistického společenského řádu v naší zemi vytvořilo pevnou výchozí základnu pro úsilí pracujícího lidu upevňovat a dále rozvíjet pod vedením Komunistické strany Československa naši socialistickou společnost.
Osvobozená lidská práce se stala základním zdrojem rozvoje naší společnosti a blahobytu všeho lidu. O ni se opírá rozvoj národního hospodářství a rostoucí hmotná a kulturní úroveň všech občanů. Práce v socialismu vytváří předpoklady pro upevňování souladu zájmů jednotlivce se zájmy společnosti.
Jako člen socialistické společnosti účastní se každý pracující na plnění úkolů socialistické výstavby a podílí se na výsledcích společné práce. Socialistický řád zabezpečuje, aby práce každého jednotlivce sloužila k prospěchu celku, a tím zároveň i k prospěchu každého pracujícího.
Socialistický stát stanoví podmínky práce, upravuje vzájemné vztahy mezi pracovníky a socialistickými organizacemi, vytyčuje jejich vzájemné povinnosti a zaručuje práva pracujících v souladu s celospolečenskými zájmy.
K dalšímu rozvoji a upevňování společenských pracovních vztahů je třeba upravit na základě zásad zakotvených v naší socialistické ústavě vztahy v oblasti společenské práce nově a souhrnně jednotným zákoníkem práce, který přispěje k dobudování socialistického právního řádu a k upevňování socialistické zákonnosti.
Zákoník práce se stává základním pramenem pracovního práva Československé socialistické republiky. Vyjadřuje vůli pracujícího lidu upravit socialistické pracovní vztahy v souladu se zájmy společnosti, a tím i každého jednotlivce, upevňovat a postupně rozvíjet jejich přechod ve vztahy komunistické. Stává se zároveň aktivním činitelem v rozvoji socialistických výrobních vztahů. Napomáhá k tomu, aby pracující poctivě a čestně pracovali pro společnost, důsledně dodržovali pracovní kázeň, plně využívali pracovní doby a výrobních prostředků a uvědoměle upevňovali hospodářskou základnu našeho státu - socialistické vlastnictví výrobních prostředků. Dodržování zákoníku práce všemi pracujícími, státními, hospodářskými a odborovými orgány i ostatními společenskými organizacemi je nástrojem upevňování socialistického právního řádu a přispívá k rozvíjení účasti pracujících na řízení a správě národního hospodářství.
Vycházejíc z těchto skutečností Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
PŘEHLED ZÁKONÍKU PRÁCE
ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Čl. I-X
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
Působnost zákoníku práce
§ 1 - 7
Účastníci pracovně právních vztahů
§ 8 - 17
Účast pracovníků na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace
§ 18 - 23
Zabezpečení práva na práci a práce ve prospěch společnosti
§ 24 - 26
ČÁST DRUHÁ
PRACOVNÍ POMĚR
 
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 27 - 35
Změny pracovního poměru
§ 36 - 41
Skončení pracovního poměru
§ 42 - 60
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
§ 61 - 64
Volba a jmenování
§ 65 - 68
Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69 - 71
Pracovní kázeň a pracovní řád
§ 72 - 82
Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83 - 95
Práce přesčas a noční práce
§ 96 - 99