dnes je 25.7.2024

Input:

66/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé, platné do 31.12.1949

č. 66/1945 Zb.
[zrušené č. 260/1949 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 14. srpna 1945
o Úředním listě republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Uveřejňování právních předpisů, dále vyhlášek o rozhodnutích a opatřeních soudů a státních i jiných veřejných úřadů a orgánů, které je třeba uvésti ve veřejnou známost, jakož i jiných sdělení, důležitých pro veřejnost, pokud pro uveřejňování těchto předpisů, vyhlášek a sdělení není předepsáno vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé nebo v jiném úředním věstníku, se děje v Úředním listě republiky Československé (v dalším jen „Úřední list“ - zkratka „Ú. l.“)
(2) Uveřejnění právních předpisů, jejichž územní platnost se vztahuje na obvod, nepřesahující obvod jedné země, a pro něž není výslovně předepsáno uveřejnění v Úředním listě, může redakce Úředního listu (§ 5, odst. 1) odmítnouti, pokud by šlo o právní předpisy menší závažnosti, které mohou býti uvedeny ve veřejnou známost i jiným vhodným způsobem. Obdobně může redakce Úředního listu odmítnouti uveřejnění jiných sdělení (odstavec 1), jež mají význam místně jen úzce vymezený.
§ 2.
(1) Úřední list se vydává ve dvou samostatných dílech.
(2) Do prvního dílu Úředního listu (Úřední list I, zkratka Ú. l. I) se zařazují právní předpisy uvedené v § 1, odst. 1. Jsou to na př.:
a) rozhodnutí presidenta republiky o udělení amnestie a nařízení abolice,
b) nařízení, vyhlášky a normativní výnosy ústředních úřadů a orgánů republiky Československé,
c) nařízení, vyhlášky a normativní výnosy jiných správních úřadů a orgánů,
d) usnesení rozšířeného senátu nejvyššího správního soudu, obsahující právní zásadu závaznou pro správní úřady.
(3) Do druhého dílu Úředního listu (Úřední list II, zkratka Ú. l. II) se zařazují vyhlášky o rozhodnutích a opatřeních uvedených v § 1, odst. 1. Jsou to na př.:
a) listy presidenta republiky o jmenování a propuštění předsedy vlády, jeho náměstků a ostatních členů vlády (ministrů a státních tajemníků), jakož i jiná rozhodnutí (opatření) presidenta republiky,
b) rozhodnutí (opatření), usnesení a vyhlášky vlády (nebo jejího předsednictva, úřadů a orgánů uvedených v § 2, odst. 2, písm. b) a
c) zvláště vyhlášky o osobních změnách ve veřejné správě a soudnictví, vyhlášení veřejných soutěží na obsazení míst a na zadání prací (dodávek), vyhlášky o povolení a zákazu filmů a divadelních her a j.,
dále vyhlášky předepsané v řízení konkursním a vyrovnávacím, vyhlášky zápisů do rejstříku obchodního a do rejstříku společenstevního, vyhlášky nálezů ve věcech tiskových, vyhlášky o dražbách, prohlášeních za mrtva, umoření listin a pod.
§ 3.
(1) Každý díl Úředního listu se vydává v částkách postupně číslovaných, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den uveřejnění.
(2) Jednotlivá uveřejnění v prvním dílu Úředního listu se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
§ 4.
Tiskové chyby v textu Úředního listu a nesprávnosti ve vnitřní jeho úpravě se opravují v Úředním listě redakčním sdělením.
§ 5.