dnes je 9.12.2023

Input:

66/1952 Sb., Zákon o organisaci soudů, platné do 5.7.1961

č. 66/1952 Zb.
[zrušené č. 62/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o organisaci soudů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ.
Výkon soudnictví.
§ 1.
Obecné soudy.
Obecnými soudy jsou nejvyšší soud, krajské soudy a lidové soudy.
§ 2.
Zvláštní soudy.
(1) Zvláštními soudy jsou vojenské soudy a rozhodčí soudy; jiné zvláštní soudy mohou být zřízeny jen zákonem.
(2) Vojenské soudy jsou vyšší vojenské soudy a nižší vojenské soudy; v polním řízení vykonávají pravomoc vyšších a nižších vojenských soudů vyšší a nižší polní soudy.
(3) Organisaci rozhodčích soudů a jiných zvláštních soudů upravují zákony, kterými se tyto soudy zřizují.
Úkoly soudů.
§ 3.
(1) Soudy chrání
a) společenský řád a státní zřízení republiky, její socialistickou výstavbu a socialistické vlastnictví,
b) osobní, pracovní a majetková práva a zákonem chráněné zájmy občanů,
c) práva a zákonem chráněné zájmy socialistických právnických osob a jiných společenských organisací.
(2) Soudy zajišťují, aby zákony a jiné právní předpisy byly přesně a důsledně zachovávány a aby jich bylo používáno v souladu se zájmy pracujícího lidu.
§ 4.
(1) Celou svou činností vychovávají soudy občany k oddanosti a věrnosti k Československé republice, k přesnému a důslednému zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k šetření socialistického vlastnictví, k pracovní kázni, k plnění povinností, které jim ukládá obrana státu, a k řádnému zachovávání pravidel socialistického soužití.
(2) Při ukládání trestů mají soudy na zřeteli nejen potrestání pachatele trestného činu, nýbrž i jeho polepšení a převýchovu.
§ 5.
Soudy plní své úkoly tím, že
1. konají trestní řízení a podle zákona ukládají tresty zrádcům vlasti, škůdcům socialistického vlastnictví a jiným nepřátelům lidu, těm, kdož porušují vojenské povinnosti, jakož i těm, kdož porušují osobní a majetková práva občanů,
2. konají občanskoprávní řízení a rozhodují o právech a zákonem chráněných zájmech občanů, socialistických právnických osob a jiných společenských organisací.
§ 6.
Rovnost občanů před soudem.
(1) Všichni občané jsou si před soudem rovni.
(2) Každému občanu se zaručuje možnost, aby před soudem jednal ve své mateřštině.
§ 7.
Instanční postup.
(1) Soudnictví se vykonává ve dvou stolicích.
(2) Opravnou stolicí nad lidovým soudem je krajský soud, nad nižším vojenským soudem vyšší vojenský soud, nad nižším polním soudem vyšší polní soud. Rozhodoval-li krajský, vyšší vojenský nebo vyšší polní soud jako soud první stolice, je opravnou stolicí nejvyšší soud.
(3) Výjimky stanoví zákon.
§ 8.
Stížnost pro porušení zákona.
(1) Proti pravomocnému rozhodnutí kteréhokoli soudu, kterým byl porušen zákon, může generální prokurátor nebo předseda nejvyššího soudu podat stížnost pro porušení zákona.
(2) Proti rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona je další stížnost vyloučena.
HLAVA DRUHÁ.
Lidové a krajské soudy. Vojenské soudy.
§ 9.
Složení soudů.
(1) Lidové soudy a krajské soudy se skládají z předsedy, po případě z jeho náměstků, z dalších soudců a ze soudců z lidu.
(2) Vojenské soudy se skládají z náčelníka soudu, po případě z jeho zástupců, z dalších vojenských