dnes je 2.10.2023

Input:

67/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků

č. 67/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1945,
jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Působnost disciplinárních komisí (disciplinárních senátů), jejich předsedů a disciplinárních zástupců podle služební pragmatiky ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (obdobných sborových orgánů), vykonávaná úřady, při nichž tyto komise (obdobné kárné orgány) byly zřízeny, přenáší se zpět na zmíněné disciplinární (kárné) orgány, jež ji obstarávají podle příslušných ustanovení služební pragmatiky (obdobných předpisů).
(2) Věci disciplinární, o nichž dosud příslušný úřad v den účinnosti tohoto nařízení pravoplatně nerozhodl, vyřídí se podle tohoto nařízení.
§ 2.
Ustanovení služební pragmatiky č. 15/1914 ř. z. o kvalifikaci a ostatní příslušné předpisy, jež byly zrušeny ustanoveními §§ 27 až 29 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, nabývající opět účinnosti.
§ 3.
(1) Disciplinární komise (obdobné sborové orgány) a ostatní disciplinární (kárné) orgány, jakož i kvalifikační komise (obdobné sborové orgány) jest nově jmenovati podle platných předpisů. Při tom buď šetřeno zásady, aby v uvedených sborových orgánech se dostalo podle možnosti zastoupení všem kategoriím úředníků (zaměstnanců), pokud se týče skupinám zaměstnanců, pro něž jsou tyto orgány příslušny.
(2) Disciplinární (kárné) senáty buďtež sestavovány tak, aby vždy alespoň jeden z přísedících náležel k úřednické (zaměstnanecké) kategorii, pokud se týče zaměstnanecké skupině, k níž patří obviněný. Zásada tato platí obdobně i pro sestavování kvalifikačních komisí.
§ 4.
Dnem účinnosti tohoto dekretu pozbývají platnosti vládní nařízení ze dne 22. září 1944, č. 218 Sb., o zjednodušení služebního trestního řízení proti veřejným zaměstnancům, § 26 vládního nařízení č.420(1942 Sb. o omezení opravných prostředků a §§ 27 až 29 téhož nařízení o odepření zvýšení služného.
§ 5.
Tento dekret se vydává jen pro zemi Českou a Moravskoslezskou a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuřiš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.