dnes je 26.9.2023

Input:

67/1948 Sb., Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců

č. 67/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. března 1948
o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státním zaměstnancům, jejichž trvalé služební působiště jest v obci zařazené dosud do skupiny míst D, náleží činovné (adjutum, remunerace, odměna, denní plat) podle skupiny míst C.
§ 2.
Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy vydané podle něho.
§ 3.
Ustanovení § 1 platí též
a) pro osoby v učitelské službě, jejichž platové a služební poměry jsou upraveny zákonem ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon),
b) pro zaměstnance svazků územní samosprávy a ostatních korporací veřejného práva a nadací, jejichž platové poměry jsou upraveny všeobecnými předpisy obdobnými předpisům uvedeným v § 2 a § 3, písm. a).
§ 4.
Ustanovení § 1 platí obdobně o příspěvku na byt, který náleží délesloužícím podle § 5, odst. 3 zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících, ve znění zákona ze dne 14. února 1946, č. 37 Sb.
§ 5.
Ustanovení o skupině míst D obsažená v předpisech uvedených v §§ 2, 3 a 4, jakož i v jiných předpisech, jež se vztahují na zaměstnance uvedené v §§ 2, 3 a 4, se zrušují.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Fierlinger v. r.
Zápotocký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.
Dr. Ševčík v.r. Dr. Ing. Šlechta v. r. Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.