dnes je 8.12.2023

Input:

67/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních, platné do 4.9.1991

č. 67/1968 Zb.
[zrušené č. 371/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. května 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních
Dne 26. ledna 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních.
Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 27. května 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky, vedeny přáním dále upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a vytvářet svým občanům nejlepší podmínky k tomu, aby navzájem poznávali úspěchy v budování socialismu, rozhodly se usnadnit cestovní styk svých občanů za účelem služebním a soukromým a uzavřely tuto dohodu.
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky Dr. Jana Čecha, vedoucího odboru ministerstva zahraničních věcí
vláda Rumunské socialistické republiky Hutanu Virgila, zástupce vedoucího odboru ministerstva zahraničních věcí,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:
Článek 1
Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalé bydliště na jejím území nebo na území třetího státu a jsou držiteli některého z platných cestovních dokladů uvedených v příloze k této dohodě, mohou vstupovat bez víz druhé smluvní strany na její území k přechodnému pobytu při služebních nebo soukromých cestách a při průjezdu.
Článek 2
Ustanovení této dohody se nevztahují na občany jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usídlit na území druhé smluvní strany.
Článek 3
Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou cestovat z jejího území a vracet se na ně jen v souladu s jejími vnitrostátními předpisy.
Článek 4
1. Smluvní strany si vymění vzory cestovních dokladů, uvedených v příloze k této dohodě.
2. O výměně nebo zavedení nových cestovních dokladů se budou smluvní strany informovat diplomatickou cestou a současně si zašlou vzory těchto dokladů. Nové cestovní doklady bude možno použít až po uplynutí 30 dní ode dne předání příslušné nóty a vzorů těchto dokumentů druhé smluvní straně.
Článek 5
Občané jedné smluvní strany, kteří cestují na území druhé smluvní strany, mohou překračovat státní hranice v kterémkoli hraničním přechodu otevřeném pro mezinárodní cestovní styk.
Článek 6
1. Občané jedné smluvní strany, kteří cestují služebně na území druhé smluvní strany, mohou pobývat na jejím území po dobu svého služebního