dnes je 3.12.2023

Input:

67/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, platné do 4.3.1996

č. 67/1970 Zb.
[zrušené č. 9/1995 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. června 1970
o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Dne 6. května 1970 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval.. Ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 9. června 1970.
Podle svého článku 13 vstoupila Smlouva v platnost dnem 9. června 1970.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik,
potvrzujíce věrnost cílům a zásadám československo-sovětské Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci uzavřené dne 12. prosince 1943 a prodloužené dne 17. listopadu 1963, která sehrála historickou úlohu v rozvoji přátelských vztahů mezi národy obou států a položila trvalé základy pro další upevnění bratrského přátelství a všestranné spolupráce mezi nimi,
hluboce přesvědčeny, že nerozborné přátelství mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik zpečetěné ve společném boji proti fašismu a dále prohloubené v letech výstavby socialismu a komunismu, jakož i bratrská vzájemná pomoc a všestranná spolupráce, založené na učení marxismu-leninismu, neochvějných zásadách socialistického internacionalismu, odpovídají životním zájmům národů obou zemí a celého socialistického společenství,
potvrzujíce, že podpora, upevňování a ochrana socialistických vymožeností, jichž bylo dosaženo hrdinným úsilím a obětavou prací lidu každé země, jsou společnou internacionální povinností socialistických zemí,
rozhodnuty neustále důsledně posilovat jednotu a semknutost všech zemí socialistického společenství, spočívající na totožnosti společenského zřízení a konečných cílů,
vyjadřujíce rozhodnou vůli neochvějně dodržovat závazky vyplývající z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955,
konstatujíce, že hospodářská spolupráce mezi oběma státy přispívá k jejich rozvoji i dalšímu zdokonalování mezinárodní socialistické dělby práce a k socialistické ekonomické integraci v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci,
vyjadřujíce pevné odhodlání napomáhat upevnění míru a bezpečnosti v Evropě i na celém světě, účinně čelit imperialismu, revanšismu a militarismu,
řídíce se cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,
berouce v úvahu výsledky, kterých obě země dosáhly při budování socialismu a komunismu, současný stav a možnosti dalšího rozvoje všestranné spolupráce, jakož i změny, k nimž došlo v