dnes je 21.4.2024

Input:

68/1946 Sb., Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu

č. 68/1946 Zb.
DOHODA
o Mezinárodním měnovém fondu.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
Dr. Edvard Beneš
President republiky Československé, všem,
kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení,

Jménem Československa,
Belgie, Bolivie, Brazilie, Kanady, Číny, Kolumbie, Costa Ricy, Equadoru, Egypta, Habeše, Francie, Řecka, Guatemaly, Hondurasu, Islandu, Indie, Iraku, Lucemburku, Nizozemí, Norska, Paraguaye, Filipin, Polska, Jihoafrické Unie, Spojeného království Velké Britanie a severního Irska, Spojených států amerických, Uruguaye a Jugoslavie,
zastoupených na měnové a finanční konferenci Spojených národů v Bretton Woods,
byla sjednána dne 22. července 1944
tato Dohoda s přílohami:
ČLÁNKY DOHODY
O
MEZINÁRODNÍM MĚNOVÉM FONDU
Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, dohodly se takto:
ÚVODNÍ ČLÁNEK.
Mezinárodní měnový fond je založen a bude působiti podle těchto ustanovení:
Článek I.
ÚČEL.
Účelem Mezinárodního měnového fondu jest:
(I) Podporovati mezinárodní měnovou součinnost prostřednictvím stálé instituce, která se postará o ústrojí k poradám a ke spolupráci v mezinárodních měnových problémech.
(II) Usnadňovati rozmach a vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a tím přispívati k podpoře a udržování vysokého stupně zaměstnanosti a reálného důchodu, jakož i k rozvoji výrobních pramenů všech členů, základních to cílů hospodářské politiky.
(III) Podporovati kursovou stabilitu měny, udržovati řádná devisová ujednání mezi členy a zabraňovati soutěživému znehodnocení měny.
(IV) Napomáhati při zřizování multilaterálního systému plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování takových devisových omezení, která brání rozvoji mezinárodního obchodu.
(V) Dodávati členům důvěru tím, že prostředky Fondu budou jim přístupny za dostatečných ochranných opatření, a takto jim dávati možnost napraviti nesrovnalosti v jejich platebních bilancích, aniž by se Fond uchyloval k opatřením škodlivým národnímu a mezinárodnímu blahobytu.
(VI) V souhlase s tím, co bylo uvedeno, zkracovati a snižovati nerovnováhu v mezinárodních platebních bilancích členů.
Fond se bude při všech rozhodnutích říditi účelem uvedeným v tomto článku.
Článek II.
ČLENSTVÍ
ČÁST I.
Původní členové.
Původními členy Fondu budou státy, které jsou zastoupeny v Měnové a finanční konferenci Spojených národů a jejichž vlády přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 e).
ČÁST II.
Ostatní členové.
Členství bude přístupno vládám jiných zemí v době a za podmínek, jak budou předepsány Fondem.
Článek III.
KVOTY A ÚPISY.
ČÁST 1.
Kvoty.
Každému členu bude přidělena kvota. Kvoty členů, kteří jsou zastoupeni na Měnové a finanční konferenci Spojených národů a přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 e), budou takové, jak jsou uvedeny v příloze A. Kvoty ostatních členů budou stanoveny Fondem.
ČÁST 2.
Upravování kvot.
Fond prozkoumá vždy po pěti letech kvoty členů, a shledá-li to vhodným, navrhne jejich úpravu. Může také, když to pokládá za účelné, uvažovati i kdykoliv jindy o úpravě kterékoliv jednotlivé kvoty na žádost příslušného člena. K jakékoliv změně kvoty jest zapotřebí čtyřpětinové většiny všech hlasů a žádná kvota