dnes je 17.4.2024

Input:

68/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947

č. 68/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. dubna 1947,
kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28 finančního zákona ze dne 14. prosince 1946, č. 234 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 (nadále jen finanční zákon):
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje.
§ 1
(1) Při poukazování prostředků určených na správní výdaje podle § 2, odst. 1 finančního zákona jest potvrditi ve spise, že poukazovanou částkou se nepřekročuje dvanáctina celoročně rozpočtené částky nejnižšího rozpočtového odvětví, upravené podle ustanovení § 27 finančního zákona. Nejnižším rozpočtovým odvětvím jest každá dílčí částka uvedená v rozpočtech jednotlivých kapitol připojených k finančnímu zákonu.
(2) Nebude-li nutno použíti v některém měsíci celé dvanáctiny celoročně rozpočtené částky pro určitou potřebu, uvedenou ve státním rozpočtu, může býti zbytku použito pro týž účel v následujících měsících, jde-li o nutnou potřebu.
(3) Bylo-li poukázáno v některém měsíci se souhlasem ministra financí výjimečně více než dvanáctina, budiž částka, o kterou bylo poukázáno více, vyrovnána v některém pozdějším měsíci, nejpozději v prosinci roku 1947.
B. Investiční výdaje.
§ 2
(1) Při poukazování prostředků určených na výdaje investiční podle § 6, odst. 1, prvé věty finančního zákona jest ve spise potvrditi, že výdaj pro určitý subjekt, t. j. úřad, ústav, školu a pod. a pro účel uvedený v podrobnostech některé položky nejnižšího rozpočtového odvětví dílčího rozpočtu jednotlivých kapitol na rok 1947 nepřevyšuje v tomto roce u stavebních výdajů investičních částku 100 000,- Kčs, u ostatních výdajů investičních částku 50 000,- Kčs.
(2) Převyšoval-li by celkový výdaj, uvedený v odstavci 1, za rok 1947 částku 100 000,- Kčs, po případě 50 000,- Kčs, jest si vyžádati souhlas ministra financí již k opatření, které by mohlo způsobiti výdaj převyšující zmíněnou částku.
§ 3
(1) Úvěry povolenými na stavby budov a koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy v kap. 18, tit. 9 hospodaří ministerstvo techniky v dohodě s ústředním úřadem, jehož potřeba se má hraditi z těchto úvěrů.
(2) Pokud jsou úvěry na stavební práce a úpravy státem prováděné nebo pokud jsou úvěry, z nichž stát podporuje stavební práce a úpravy jiných subjektů, zařazeny jinde než v kap. 18, po příp. v kap. 28, tit. 18, nutno před vyžádáním souhlasu ministra financí k použití těchto úvěrů projednati věc po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) též s ministerstvem techniky, po případě podle věcné příslušnosti s ministerstvem dopravy. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavby a stavební úpravy prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta a Státní lesy a statky.
(3) Pokud jde o Slovensko, vykonávají ministerstvo techniky a ústřední úřady působnost podle odstavců 1 a 2 prostřednictvím příslušných pověřenectev jako výkonných orgánů.
C. Ustanovení všeobecná.
§ 4
(1) Při hospodaření rozpočtovými prostředky vlastní státní správy jest postupovati podle § 7 finančního zákona, při čemž jest