dnes je 26.9.2023

Input:

68/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

č. 68/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1949,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, se mění a doplňuje takto:
1. § 76 odst. 5 zní:
„Majetkové hodnoty uvedené v odstavci 1, které nebyly do 31. března 1949 přihlášeny podle ustanovení § § 16 a 19, propadají uvedeným dnem ve prospěch československého státu, a to podle stavu ke dni 31. března 1949. Za propadlé nároky z pojistných smluv odvedou pojišťovny částky odpovídající premiovým reservám vypočteným podle směrnic ministerstva financí (§ 11 dekretu č. 95/1945 Sb.), a to i u pojištění, která pojišťovna není podle pojistných podmínek povinna odkupovati. Pojistné smlouvy, u nichž byly tyto částky odvedeny, zanikají dnem 31. března 1949.“
2. § 82 zní:
„Ministr financí může
a) nařízením vydati doplňující předpisy k zamezení úniku majetku z přihlašovací povinností nebo z povinnosti platiti dávku z majetkového přírůstku nebo dávku z majetku;
b) povolovati k zamezení nesrovnalostí nebo tvrdostí výjimky z ustanovení tohoto zákona.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanská v. r.