dnes je 26.5.2024

Input:

68/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance, platné do 31.12.1967

č. 68/1950 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950,
kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „zákon“):
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Tento platový řád se vztahuje v rozsahu stanoveném v § 2 zákona na všechny státní zaměstnance vyjma zaměstnance, pro které platí platové řády pro učitele a pro zaměstnance zdravotní péče.
(2) Na zaměstnance přijaté k výkonu prací vyskytující se jen v určitých časových obdobích nebo k zdolání mimořádných prací přechodné povahy (§ 33 zákona) se tento platový řád vztahuje, jsou-li přijati k výkonu prací, které konají správní zaměstnanci.
Oddíl I.
Pracovní třídy.
§ 2.
Počet pracovních tříd a zařadění jednotlivých druhů prací.
Správní zaměstnanci se podle druhu konané práce a její hodnoty roztřiďují do devíti pracovních tříd. Podle seznamu prací, který schválí vláda, se určí, které práce náležejí do jednotlivých pracovních tříd. U prací neuvedených v seznamu se pracovní třída stanoví podle obdoby jiných tam uvedených a stejně hodnotných prací. V pochybných případech určí odpovídající pracovní třídu orgán zmocněný k tomu vládou.
§ 3.
Zařadění zaměstnance při přijetí
(při převodu z jiné zaměstnanecké skupiny).
(1) Zaměstnanec se při přijetí zařadí do pracovní třídy, do které jsou zařaděny práce, pro jejichž výkon byl přijat.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně při převodu zaměstnance z jiné zaměstnanecké skupiny.
§ 4.
Přeřadění do vyšší nebo nižší pracovní třídy.
(1) Zaměstnanec, který koná s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy, přeřadí se v rámci plánu pracovních sil do této vyšší pracovní třídy nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy mu bylo uloženo konat tyto práce.
(2) Zaměstnanec se přeřadí do nižší pracovní třídy.
a) není-li dostatečně způsobilý k výkonu prací odpovídajících jeho dosavadnímu zařadění,
b) vyžaduje-li toho změna organisace práce, po případě plánu pracovních sil.
§ 5.
Společná ustanovení o zařaďování (přeřaďování).
(1) Koná-li zaměstnanec práce zařaděné do více pracovních tříd, zařadí se podle prací, ve kterých je těžiště jeho celkové činnosti.
(2) Zaměstnanec pověřený funkcí se zařadí do pracovní třídy podle nejhodnotnější práce v jeho pracovním úseku.
(3) Zastupování nepřítomného zaměstnance na služební příkaz neodůvodňuje přeřadění zastupujícího zaměstnance do jiné pracovní třídy. Koná-li však přitom zaměstnanec s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy déle než měsíc, přísluší mu za dobu dalšího zastupování náhrada ve výši stanovené v § 6 odst. 3.
Oddíl II.
Příjmy z pracovního poměru.
§ 6.
Výše základního platu.
(1) Výše základního platu v pracovních třídách I až VIII činí:
 
Ve stupni
Při době započitatelné pro časový postup
V pracovní třídě
od počátku
do konce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Kčs měsíčně
1.
 
1. roku
1 800
2 020
2 270
2 570
2 910
3 320
3 800
4 370
2.
2. roku
3. roku
1 980
2 230
2 500
2 830
3 210
3 660
4 180
4 810
3.
4. roku
6. roku
2 150
2 410
2 710
3 060
3 470
3 960
4 530
5 200