dnes je 21.7.2024

Input:

68/1953 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech

č. 68/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 34/1957 Zb.]
VYHLÁŠKA
předsedy úřadu pro vynálezy
ze dne 10. července 1953
o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.
Podle § 23 vládního nařízení č. 48/1953 Sb., o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Jánský v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 68/1953 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. března 1952
č. 6/1952 Sb.,
o vynálezech a zlepšovacích námětech, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
Vynálezy a zlepšovací náměty v socialistické výstavbě.
§ 1.
(1) Socialistická výstavba vyžaduje vynálezů a zlepšovacích námětů, aby se tak vytvářela nová vyšší technika průmyslové výroby, soustavně se zvyšovala technická, hospodářská a organisační úroveň a zlepšovala jakost výrobků a služeb. Socialistické výstavbě prospěje práce jen na vynálezech a zlepšovacích námětech pro ni upotřebitelných.
(2) Vynálezy a zlepšovací náměty slouží výstavbě socialismu, teprve jsou-li odevzdány k využití celku.
§ 2.
Stát přijímá nové vynálezy a zajišťuje přijetí zlepšovacích námětů, přispěje-li jejich využití k socialistické výstavbě.
§ 3.
Stát umožňuje vynálezcům a zlepšovatelům rozvinout a uplatnit tvůrčí schopnosti. Dbá o to, aby tvůrčí činnost byla zaměřena na řešení k socialistické výstavbě potřebná. Stát dále zajišťuje, aby vynálezy a zlepšovací náměty nebyly odnímány potřebě a prospěchu celku, aby se vším urychlením byly plánovitě zaváděny a všeobecně rozšiřovány a aby jich bylo plně využito.
§ 4.
Každý je povinen dbát, aby projednávání a zkoušení vynálezů a zlepšovacích námětů postupovalo bez průtahů a aby přijaté vynálezy a zlepšovací náměty byly se vším urychlením technicky provedeny, zaváděny, rozšiřovány a plně využívány.
§ 5.
(1) Vynálezcům, jejichž vynálezy byly státem přijaty, a zlepšovatelům příslušejí odměny a výhody.
(2) Odměny se poskytují také pracujícím, jejichž přičiněním bylo umožněno technické provedení, zavedení, využití nebo rozšíření vynálezu nebo zlepšovacího námětu.
§ 6.
Vynálezcům a zlepšovatelům poskytuje bezplatné porady a pomoc úřad pro vynálezy, jakož i určené národní a komunální podniky, lidová družstva, ústavy a školy.
§ 7.
Revoluční odborové hnutí působí, aby se tvůrčí činnost v oboru vynálezů a zlepšovacích námětů rozvinula v masové hnutí.
HLAVA II.
Vynálezy.
Oddíl 1.
Přihláška vynálezů.
§ 8.
(1) Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci především uznání, že vynález je jeho dílem.
(2) O patent je třeba požádat přihláškou vynálezu.
(3) Kromě původce může přihláškou požádat o patent jen původcův dědic.
§ 9.
(1) Vznikl-li vynález kolektivní prací několika spolupůvodců, přísluší všem společně, aby vynález přihlásili.
(2) Za spolupůvodce se nepokládá, kdo poskytl toliko technickou pomoc.
§ 10.
(1) Přihláška vynálezu se podává předepsanou formou u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku, jehož oboru práce nebo provozu se vynález