dnes je 3.12.2023

Input:

68/1956 Sb., Zákon o organizaci tělesné výchovy, platné do 31.5.1990

č. 68/1956 Zb.
[zrušené č. 173/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1956
o organisaci tělesné výchovy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Tělesná výchova jako významná složka kultury je v lidové demokracii neodlučitelnou součástí socialistické výchovy.
(2) Úkolem tělesné výchovy je především udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou zdatnost, pracovní výkonnost a brannou připravenost, vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického zřízení v duchu socialistického vlastenectví a přispívat tak k boji za udržení světového míru.
(3) Stát všestranně podporuje rozvoj tělesné výchovy.
§ 2.
(1) V zájmu rozšíření účasti a posílení aktivity a iniciativy pracujících svěřuje se organisování a řízení dobrovolné tělesné výchovy a zajišťování jejího plánovitého rozvoje jediné dobrovolné tělovýchovné organisaci (dále jen „tělovýchovná organisace“).
(2) Státní výbor pro tělesnou výchovu s port při vládě republiky Československé a Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport při sboru pověřenců se zrušují. Dále se zrušují výbory pro tělesnou výchovu a sport zřízené národními výbory.
§ 3.
(1) Tělovýchovná organisace je představitelkou celého tělovýchovného hnutí. Její vrcholné orgány zejména vytyčují jednotné zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy, pečují o vědeckou a výzkumnou činnost v tělesné výchově, o výchovu tělovýchovných pracovníků a o jejich rozmisťování, o mezinárodní sportovní styky a o plánovitou výstavbu a údržbu tělovýchovných zařízení a o jejich účelné využití.
(2) Při vytyčování jednotných zásad pro provádění tělesné výchovy dbají vrcholné orgány tělovýchovné organisace zdravotních zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví a pedagogických zásad stanovených ministerstvem školství a kultury a ministerstvem pracovních sil.
§ 4.
Orgány a organisace, které provádějí též tělesnou výchovu, dbají při tom jednotných zásad vytyčených vrcholnými orgány tělovýchovné organisace.
§ 5.
(1) Ústřední výbor tělovýchovné organisace uděluje čestné tituly !Mistr sportu“, „Vzorný cvičitel“ a „Vzorný trenér“, projevuje veřejná uznání a předkládá vládě návrhy na udělení ostatních čestných titulů v tělesné výchově podle vládního nařízení č. 15/1956 Sb.
(2) Na ústřední výbor tělovýchovné organisace přechází působnost Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v oboru plánování a tvorby cen, pokud se týká cen vstupného na sportovní podniky a náhrad v oboru domácího cestovních ruchu za služby poskytované zařízením tělovýchovné organisace.
§ 6.
(1) Národní majetek, který je určen převážen pro provádění dobrovolné tělesné výchovy, se buď převede bezplatně do vlastnictví tělovýchovné organisace nebo se jí odevzdá do trvalého užívání.
(2) Podle zásad stanovených vládou rozhodne ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy k návrhu příslušného orgánu tělovýchovné organisace, které části národního majetku se převádějí bezplatně do vlastnictví tělovýchovné organisace a které se jí odevzdávají do trvalého užívání. U nemovitého národního majetku, který byl dosud spravován výbory pro tělesnou