dnes je 16.4.2024

Input:

68/1961 Sb., Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí, platné do 31.12.1964

č. 68/1961 Zb.
[zrušené č. 198/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědecké hodnosti
ze dne 20. června 1961
o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí
Státní komise pro vědecké hodnosti stanoví v dohodě s Československou akademií věd a po vyjádření Slovenské akademie věd, Československé akademie zemědělských věd a zúčastněných ústředních úřadů podle § 15 odst. 2 písm. a) k provedení § 12 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti:
§ 1
(1) Vědecké hodnosti získané na zahraničních vysokých školách a vědeckých ústavech platí na území Československé socialistické republiky, jen budou-li v Československé socialistické republice nostrifikovány.
(2) Nostrifikovat lze vědecké hodnosti i jednotlivé zkoušky, pokud jsou předepsány pro udělení vědecké hodnosti.
§ 2
Nostrifikují se pouze vědecké hodnosti odpovídající svou úrovní vědeckým hodnostem doktora nebo kandidáta věd udělovaným v Československé socialistické republice.
§ 3
(1) Žádost o nostrifikaci podává uchazeč vysoké škole, Československé akademii věd, Slovenské akademii věd nebo Československé akademii zemědělských věd (dále jen „akademie věd“), která má právo udělovat příslušnou vědeckou hodnost ve vědním oboru, který je shodný s oborem žadatele. Není-li v Československé socialistické republice takové místo, podá se žádost Státní komisi pro vědecké hodnosti, která pověří provedením nostrifikace některou vysokou školu nebo akademii věd, oprávněnou udělovat vědeckou hodnost v nejbližším příbuzném oboru.
(2) Žadatel připojí k žádosti
a) průkaz o státním občanství,
b) výpis z rejstříku trestů,1)
c) životopis, v němž se uvedou také důvody, proč studoval v cizině,1)
d) doklady o předchozích studiích, doklady o zkouškách, pokud jsou předepsány pro udělení vědecké hodnosti. Pokud mezistátními smlouvami není stanoveno jinak, musí být pravost podpisů a otisků razítek na všech těchto dokladech ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu příslušného podle sídla vysoké školy (vědeckého nebo uměleckého ústavu) a příslušným československým zastupitelským úřadem,2)
e) potvrzení ústředního úřadu (orgánu) o vyslání ke studiu v zahraničí,1)
f) disertační práci kandidátskou popřípadě doktorskou alespoň v jednom vyhotovení.
§ 4
(1) Je-li žadatel československým občanem, vyžádá si vedoucí funkcionář (rektor vysoké školy popřípadě předseda sekce či odboru akademie věd) o osobě žadatelově posudek jeho pracoviště a současně požádá o vyžádání posudků organizace KSČ a ROH. Posudky musí obsahovat celkovou charakteristiku osobnosti a činnosti uchazečovy. Dosáhl-li žadatel vědecké hodnosti, o jejíž nostrifikaci se uchází, na základě studií, k nimž byl do zahraničí vyslán některým československým ústředním úřadem (orgánem), lze upustit od vyžádání těchto posudků, zejména byla-li žádost o nostrifikaci podána krátce po dosažení vědecké hodnosti.
(2) Je-li žadatel cizinec, požádá vedoucí funkcionář ministerstvo vnitra o vyjádření, zda souhlasí, aby žadatelovi byla vědecká hodnost