dnes je 21.4.2024

Input:

68/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, platné do 31.12.1994

č. 68/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 27. března 1964
o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 19 a 20 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
(1) Působnost drážního správního orgánu vykonávají správy drah celostátních1) . Při výkonu této působnosti jim přísluší:
a) zaujímat stanovisko k přípravné dokumentaci staveb, u kterých má dojít k připojení na souvislou železniční síť nebo ke zvýšení nároků na železniční dopravu, provádět stavební řízení, vydávat stavební povolení a vykonávat státní stavební dohled u drah celostátních a vleček;
b) provádět kolaudační řízení a vydávat povolení k zahájení provozu na dráhách celostátních a vlečkách;
c) dávat souhlas k zahájení pomocného provozu na dráhách celostátních a vlečkách;
d) povolovat výjimky ze zákazu staveb v ochranném pásmu drah celostátních a vleček a stanovit přiměřené podmínky pro stavby v ochranném pásmu těchto drah;
e) spolupůsobit při rozhodování okresního národního výboru o potřebě a rozsahu opatření v okolí drah celostátních a vleček;
f) stanovit v součinnosti s vodohospodářským orgánem vzdálenost vodních děl od drah celostátních a vleček;
g) dávat souhlas k svádění vody do obvodů drah celostátních a vleček;
h) dávat souhlas k provádění odstřelů v obvodu drah celostátních a vleček a v jejich okolí;
ch) projednávat s báňských úřadem úpravu styku drah celostátních a vleček s hornickou činností;
i) po projednání s okresním národním výborem rozhodovat o zřízení nebo zrušení stanice (stávky) a změně jejich výpravní oprávněnosti na dráhách celostátních;
j) povolovat na vlečce obstarávání přepravních potřeb pro jiné osoby nebo organizace;
k) rozhodovat v dohodě s krajským národním výborem a vojenskou správou o zrušení vleček a o zastavení nebo omezení provozu na nich; k zrušení vlečky je třeba souhlasu ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která má vlečku ve správě;
l) spolupůsobit při rozhodování okresního národního výboru o snesení zrušené dráhy celostátní a vlečky;
m) vykonávat státní odborný dozor na dráhách.
(2) Působnost krajského národního výboru ve věcech drah zůstává nedotčena.
§ 2
Státní odborný technický dozor na dráhách vykonávají správy drah celostátních
a) u drah celostátních, drah městských a drah zvláštního určení na
- parní kotle lokomotivní,
- parní a horkovodní kotle,
- tlakové nádoby akumulačních parních lokomotiv,
- tlakové nádoby stabilní,
- tlakové nádoby na vozidlech,
- láhve na plyny,
- plynová zařízení technických plynů (zařízení pro výrobu plynů - vyvíječe, redukční stanice, rozvody),
- nádoby nádržkových železničních vozů s tlakovým vyprazdňováním,
- nádoby železničních vozů k přepravě stlačených, zkapalněných a pod tlakem rozpuštěných plynů,
b) u vleček na
- parní kotle lokomotivní,
- tlakové nádoby akumulačních parních lokomotiv,
- tlakové nádoby na vozidlech,
- nádoby nádržkových železničních vozů s tlakovým vyprazdňováním,
- nádoby železničních vozů k přepravě stlačených, zkapalněných a pod tlakem rozpuštěných plynů.
§ 3
Pro řízení, v němž správy drah celostátních rozhodují o právech,