dnes je 7.12.2023

Input:

68/1965 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, platné do 30.9.1992

č. 68/1965 Zb.
[zrušené č. 123/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. června 1965
o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Vstup na území Československé socialistické republiky
(1) Cizinec smí vstoupit na území Československé socialistické republiky a zdržovat se na něm pouze s platným cestovním dokladem opatřeným československým vízem, pokud mezinárodní smlouvy nestanoví jinak.
(2) Československá víza udělují ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo vnitra a orgány jimi zmocněné. Tyto orgány mohou platnost víza prodloužit nebo zrušit.
(3) Cizincem podle tohoto zákona je každý, kdo podle zákonů Československé socialistické republiky není jejím občanem.
§ 2
Povolení k pobytu
(1) Po uplynutí platnosti československého víza, a nemusí-li být cestovní doklad opatřen vízem po uplynutí platnosti tohoto dokladu, smí se cizinec zdržovat na území Československé socialistické republiky jen má-li povolení k pobytu. Povolení k pobytu udělují orgány zmocněné ministerstvem vnitra.
(2) Povolení k pobytu může být vázáno podmínkami, které lze stanovit i dodatečně. Platnost uděleného povolení k pobytu může být prodloužena.
(3) Na udělení povolení k pobytu není právního nároku.
§ 3
Zákaz pobytu
(1) Cizinci, jehož pobyt na území Československé socialistické republiky není žádoucí, zejména proto, že porušil československé zákony a ostatní předpisy, může být další pobyt zakázán.
(2) O zákazu pobytu rozhodují orgány zmocněné ministerstvem vnitra.
(3) Cizinec, jemuž byl pobyt zakázán, je povinen opustit území Československé socialistické republiky; k tomu účelu může mu být určena přiměřená lhůta.
(4) Cizinec, který se zdržuje na území Československé socialistické republiky neoprávněně, může být vyhoštěn. Do provedení vyhoštění je cizinec povinen se zdržovat na místě, které mu určí orgány ministerstva vnitra.
§ 4
Hlášení pobytu
(1) Cizinec je povinen hlásit počátek, změnu a ukončení pobytu na území Československé socialistické republiky příslušnému orgánu ministerstva vnitra.
(2) Ubytovatel je povinen dbát, aby cizinec splnil povinnost hlášení pobytu, popřípadě sám oznámit jeho pobyt příslušnému orgánu ministerstva vnitra.
§ 5
Základní povinnosti cizinců
Cizinec zdržující se na území Československé socialistické republiky jsou povinni zachovávat československé zákony a ostatní předpisy.
§ 6
Prováděcí předpisy
Ministerstvo vnitra vydá v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.
§ 7
Přechodná ustanovení
Povolení k pobytu udělená cizincům podle zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům, se považují za udělená podle tohoto zákona.
§ 8
Závěrečná ustanovení
(1) Ustanovení § 2, § 3 a § 4 tohoto zákona se nevztahují na cizince požívající v Československé socialistické republice diplomatických a konzulárních výsad a imunit a na cizince jim na roveň postavené.
(2) Zrušují se ustanovení § 13 a § 21 zákona č. 52/1949 Sb.
(3) Název zákona č. 52/1949 Sb. ve znění pozdějších předpisů se mění a zní „Zákon