dnes je 7.12.2023

Input:

68/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948

č. 68/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. května 1970
o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československou socialistickou republikou a Francií ze dne 12. října 1948
Dne 17. října 1967 byly v Paříži podepsány
Dodatková úmluva k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948,
Doplněk k Dodatkové dohodě ke Všeobecné úmluvě ze dne 12. října 1948 mezi Československem a Francií o sociální bezpečnosti,
Protokol o doplňkovém přídavku podle francouzského zákona z 30. června 1956 v platném znění, a
Protokol o soustavě sociálního pojištění, která bude použita na československé studenty ve Francii a na francouzské studenty v Československu.
Dodatková úmluva a Doplněk k Dodatkové dohodě podle svých článků 12 a 6 vstoupily v platnost dnem 1. února 1970, Protokol o doplňkovém přídavku a Protokol o soustavě sociálního pojištění podle ustanovení svého bodu 4 a článku 3 dnem 1. prosince 1969.
České znění smluvních dokumentů se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v.r.
 
DODATKOVÁ ÚMLUVA
k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1946
Československá vláda z jedné strany;
Francouzská vláda z druhé strany;
se dohodly na těchto doplněních a změnách Všeobecné úmluvy o sociální bezpečnosti podepsané v Paříži dne 12. října 1948:
Článek 1
Článek 1 Všeobecné úmluvy se ruší a nahrazuje tímto ustanovením:
„Článek 1
§ 1
Českoslovenští nebo francouzští státní příslušníci podléhají příslušným zákonným předpisům o sociálním zabezpečení, uvedeným v článku 2 této Úmluvy a platným v Československu nebo Francii, a požívají jejich výhod za stejných podmínek jako státní příslušníci každého z těchto států za předpokladu, že prokáží svou státní příslušnost podle právních předpisů každého ze Smluvních států.
§ 2
a) Českoslovenští nebo francouzští státní příslušníci, kteří opustí Československo, kde podléhali povinnému pojištění, aby přesídlili do Francie, a nesplňují zde podmínky stanovené pro pojistnou povinnost, mohou dobrovolně pokračovat v pojištění za stejných podmínek a ve stejné lhůtě jako pojištěnci, jejichž pojistná povinnost ve Francii zanikla.
b) U československých nebo francouzských státních příslušníků, kteří opustí Francii, kde podléhali povinnému pojištění, aby přesídlili do Československa, a nesplňují zde podmínky stanovené pro pojistnou povinnost, bude přesídlení považováno za vážný důvod přerušení zaměstnání při posuzování otázky zachování nároků za podmínek stanovených podle československých právních předpisů.“
Článek 2
Článek 2 (paragraf 1) se mění takto:
„Článek 2 - § 1
Zákonné předpisy o sociálním zabezpečení, na které se vztahuje tato Úmluva, pokud se týkají pracovníků v pracovním poměru a pracujících jim na roveň postavených, jsou:
1. v Československu:
v období od 1. ledna 1957 do 30. června 1964
a) právní předpisy o sociálním zabezpečení zaměstnanců a zabezpečení důchodců v nemoci;
b) právní předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců (do 30. března 1964);