dnes je 25.7.2024

Input:

69/1946 Sb., Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj

č. 69/1946 Zb.
DOHODA
o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
Dr. Edvard Beneš
president republiky Československé, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení,
jménem Československa,
Belgie, Bolivie, Brazilie, Kanady, Číny, Costa Ricy, Equadoru, Egypta, Habeše, Francie, Řecka, Guagtemaly, Hondurasu, Islandu, Indie, Iraku, Lucemburku, Nizozemí, Norska, Paraguaye, Filipin, Polska, Jihoafrické unie, Spojeného království Velké Britanie a severního Irska, Spojených států amerických, Uguguaye a Jugoslavie,
zastoupených na měnové a finanční konferenci spojených národů v Bretton Woods, byla sjednána dne 22. července 1944
tato dohoda s přílohami:
Články dohody
o
Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, dohodly se takto:
ÚVODNÍ ČLÁNEK
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj je založena a bude působiti podle těchto ustanovení:
Článek I
ÚČEL.
Účelem Banky jest:
(I) Napomáhat obnově a rozvoji území členů tím, že bude usnadnovati investice kapitálu pro produktivní účely, mezi něž patří znovu vybudování hospodářství zničených nebo rozvrácených válkou, přebudování výrobních prostředků pro potřeba mírové a povzbuzování rozvoje výrobních prostředků a zdrojů v méně vyvinutých zemích.
(II) Podporovati soukromou zahraniční investiční činnost zárukami nebo účastmi na půjčkách a jiných investicích soukromých investorů; jestliže pak soukromý kapitál nebude k dispozici za přijatelných podmínek, doplňovati soukromou investiční činnost opatřováním finančních prostředků pro produktivní účely za přiměřených podmínek z vlastního kapitálu, z prostředků, jenž získá, a z jiných jejích prostředků.
(III) Podporovati rozsáhlý vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a udržování rovnováhy platebních bilancí povzbuzováním mezinárodní investiční činnosti pro rozvoj výrobních prostředků členů, a tím napomáhati zvyšování produktivity, životní úrovně a zlepšování pracovních podmínek na členových územích.
(IV) Zařizovati poskytování půjček nebo zaručování mezinárodních půjček jinde získaných tak, aby nejprve přišly na řadu projekty užitečnější a naléhavější, ať již velké nebo malé.
(V) Prováděti své operace s náležitým zřetelem k vlivu mezinárodních investicí na hospodářské poměry na území členů a napomáhati v prvních poválečných letech vytvoření hladkého přechodu z válečného hospodářství do mírového.
Banka bude vedena při všem svém rozhodování právě uvedenými účely.
Článek II.
ČLENSTVÍ A KAPITÁL BANKY.
ČÁST 1.
Členství.
(a) Původními členy Banky budou ti členové Mezinárodního měnového fondu, kteří přijmou členství v Bance před datem, stanoveným v čl. XI., části 2 e).
(b) Členství bude přístupno jiným členům Fondu v době a za podmínek, jak budou určeny Bankou.
ČÁST 2.
Schválený kapitál.
(a) Schválený základní kapitál Banky bude 10.000,000.000, vyjádřených v dolarech Spojených států amerických, váhy a ryzosti, jaké měly 1. července 1944. Základní kapitál bude rozdělen na 100 000 akcií o hodnotě al pari po 100 000,které budou moci upsati pouze členové.
(b) Základní kapitál může býti zvýšen, uzná-li to Banka za vhodné tříčtvrtinovou většinou