dnes je 19.7.2024

Input:

69/1953 Sb., Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech

č. 69/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 34/1957 Zb.]
VYHLÁŠKA
předsedy úřadu pro vynálezy
ze dne 10. července 1953
o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.
Podle § 23 vládního nařízení č. 48/1953 Sb., o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů, vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 10/1952 Sb., k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Jánský v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 69/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. dubna 1952
č. 10/1952 Sb.,
k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 78 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVÁ.
Vynálezy.
Oddíl I.
Přihláška vynálezu.
§ 1.
(1) Přihláška vynálezu se podává písemně ve dvojím vyhotovení u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku, jehož oboru práce nebo provozu se vynález týká (dále jen „příslušný ústřední úřad“). Byla-li přihláška podána u nepříslušného ústředního úřadu, postoupí ji tento ústřední úřad do 8 dnů ústřednímu úřadu příslušnému a vyrozumí o tom přihlašovatele. Osoby, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, podávají přihlášku u úřadu pro vynálezy. V přihlášce se musí uvést jméno a příjmení přihlašovatele, jeho bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a pracoviště, jakož i název vynálezu. Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o udělení patentu.
(2) Přihláška smí obsahovat jen jeden vynález.
§ 2.
(1) K přihlášce připojí přihlašovatel popis vynálezu ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení.
(2) Výkresy musí být zhotoveny na papíru formátu A4, a to v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních. K hlavnímu vyhotovení jest použít bílého, silného a hladkého kreslicího papíru; výkres musí být proveden krycí černí. Vedlejší vyhotovení je kopií hlavního vyhotovení na průsvitném papíru.
§ 3.
V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy, modely nebo vzory provedení, musí být vynález popsán stručně, avšak jasně, přesně a úplně tak, aby podle něho bylo možno vynálezu používat. Na konci popisu budiž přesně vyznačeno a vymezeno, co má být předmětem patentu.
§ 4.
(1) K přihlášce připojí přihlašovatel prohlášení, že vynález je jeho dílem, a nenabízí-li vynález státu, také prohlášení, že není povinen jej nabídnout. Je-li přihlašovatel zaměstnancem ústavu, zařízení nebo podniku anebo orgánu státu a nenabízí-li vynález státu, vyrozumí příslušný ústřední úřad o podání přihlášky ústav, zařízení nebo podnik anebo orgán státu, u něhož je přihlašovatel zaměstnán.
(2) Podávají-li přihlášku ústavy, zařízení nebo podniky anebo orgány státu (§ 14 zákona), připojí prohlášení, že ten, jehož jménem přihlášku podávají, je původcem vynálezu nebo jeho dědicem, a uvedou okolnosti, z nichž je zřejmé, že původce nebo dědic jsou povinni nabídnout vynález státu. Pokud z takové přihlášky není