dnes je 3.12.2023

Input:

69/1962 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, platné do 30.6.1963

č. 69/1962 Zb.
[zrušené č. 48/1963 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 18. července 1962
o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
I. Domácí porážky prasat
§ 1
(1) Chovatelé prasat smějí provést domácí porážku prasete (dále jen „porážku“) jen na základě povolení, které jim vydá příslušný národní výbor, splňují-li podmínky uvedené v dalších ustanoveních této vyhlášky.
(2) Porážka se povoluje jen k účelům zásobování vlastní domácnosti žadatele, a jednotným zemědělským družstvům a ostatním socialistickým organizacím jen pro společné stravování. Povolovat porážky za účelem prodeje masa je zakázáno.
(3) Žadateli se povoluj pro domácnost pouze jedna porážka v kalendářním roce, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.
Podmínky povolení porážky
§ 2
(1) Jednotným zemědělským družstvům se porážka povolí, jestliže mají splněny dodávky jatečných prasat za uplynulá čtvrtletí od počátku roku, ke kterým se zavázala smlouvou, nebo které jim byly stanoveny. VI. čtvrtletí se porážka povolí, jestliže jednotné zemědělské družstvo splnilo tyto dodávky jatečných prasat za uplynulý rok.
(2) Členům jednotných zemědělských družstev se povolí porážka, splnilo-li družstvo plánované dodávky jatečných prasat podle odstavce 1.
(3) Jednotlivě hospodařícím rolníkům s výměrou zemědělské půdy nad 0,50 ha se porážka povolí, mají-li splněn celoroční úkol dodávky masa celkem; v lednu a únoru se porážka povolí, jestliže splnili dodávkový úkol masa celkem v předchozím roce a mají-li zajištěný zástav prasat pro splnění úkolů v běžném roce.
(4) Ostatním uživatelům zemědělské půdy s výměrou do 0,50 ha včetně a osobám, které nejsou uživateli zemědělské půdy (dále jen „bezzemci“) se povolí porážka jen za předpokladu, že jim byl dán místním národním výborem již předem souhlas k výkrmu prasete na porážku a že mají splněny stanovené celoroční dodávkové úkoly běžného roku, pokud jde o porážku ve IV. čtvrtletí a stanovené dodávkové úkoly z minulého roku, pokud jde o porážku v ostatních čtvrtletích roku.
(5) Při nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 4 rozhoduje o povolení porážky uvedeným žadatelům ve výjimečných případech (nezaviněné nesplnění dodávek, zdravotní a sociální důvody) okresní národní výbor.
(6) Nedal-li místní národní výbor souhlas podle odstavce 4, je chovatel povinen prodat chované prase v jatečné váze oprávněné nákupní organizaci pro veřejné zásobování.
(7) Ostatní žadatelům (nemocnice, podniky společného stravování apod.) se porážky povolí, jestliže žadatel předloží potvrzení, že v plánu zásobování podniku (útvaru) se s porážkou počítá. Toto potvrzení není nutné v těch resortech, kde ústřední plán zásobování zahrnuje i dodávky masa a sádla z porážek