dnes je 16.4.2024

Input:

69/1965 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, platné do 30.9.1992

č. 69/1965 Zb.
[zrušené č. 123/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 23. června 1965,
kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 6 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky:
Oddíl 1
Československá víza
§ 1
(1) Československá víza udělují
a) československé diplomatické mise a konzulární úřady cizincům v zahraničí,
b) okresní oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech krajské správy ministerstva vnitra) cizincům, kteří se zdržují na území Československé socialistické republiky a hodlají cestovat do ciziny,
c) oddělení pohraniční kontroly na hraničních přechodech v případech stanovených ministerstvem vnitra.
(2) O prodloužení platnosti československého víza rozhodují okresní oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech krajské správy ministerstva vnitra).
(3) Cizincům požívajícím v Československé socialistické republice diplomatických a konzulárních výsad a imunit a cizincům jim na roveň postaveným uděluje československá víza a prodlužuje jejich platnost ministerstvo zahraničních věcí.
(4) Žádost o udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti se podává na předepsaném tiskopise. Žádost o prodloužení platnosti československého víza musí být podána nejpozději 3 dny před uplynutím jeho platnosti.
Oddíl 2
Povolení k pobytu
§ 2
Udělování povolení k pobytu
(1) Žádost o povolení k pobytu se podává u československé diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, ve výjimečných případech u ohlašovacího orgánu. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra.
(2) Průkaz o povolení k pobytu vydává ohlašovací orgán, jemuž je cizinec povinen předloží cestovní doklad o rozměrech 5, 5 cm x 6, 5 cm, s dolním bílým okrajem 1, 5 cm, popřípadě další doklady (jejich překlad), které si ohlašovací orgán vyžádá.
(3) Průkaz o povolení k pobytu se nevydává cizincům mladším 15 let a cizincům zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
(4) Průkaz o povolení k pobytu je cizinec povinen nosit stále u sebe a na vyzvání se jim prokazovat.
§ 3
Prodlužování povolení k pobytu
(1) Žádost o prodloužení povolení k pobytu musí být podána nejpozději do 14 dnů před uplynutím jeho platnosti ohlašovacímu orgánu, který o ní rozhodne.
(2) K žádosti o prodloužení povolení k pobytu je cizinec povinen připojit průkaz o povolení k pobytu.
§ 4
Zápisy do průkazu o povolení k pobytu
Zápisy do průkazu o povolení k pobytu provádí ohlašovací orgán. Zaměstnavatelé jsou povinni zapisovat do průkazu o povolení k pobytu počátek a ukončení pracovního (učebního) poměru cizince.
§ 5
Hlášení změn
Cizinec, jemuž bylo uděleno povolení k pobytu, je povinen hlásit příslušnému ohlašovacímu orgánu do 3 dnů na předepsaném tiskopise všechny změny, které nastaly v jeho osobních údajích či okolnostech, za kterých mu bylo uděleno povolení k pobytu, zejména změny jména, příjmení, státní příslušnosti, stavu, narození a úmrtí dítěte, zaměstnání, přerušení nebo