dnes je 2.10.2023

Input:

7/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních

č. 7/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. ledna 1947,
jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:
§ 1.
(1) Nařízení všech členů vlády ze dne 17. května 1943, č. 182 Sb., kterým se stanoví sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, a vládní nařízení ze dne 21. prosince 1940, č. 360 Sl. z., kterým se určuje sazebník dávek za úřední úkony ve věcech správních, ve znění předpisů toto nařízení měnících a doplňujících, nahrazují se tak, jak je uvedeno v dalších odstavcích.
(2) Dávky za úřední úkony ve věcech správních se vybírají za udělení oprávnění, za poskytnutí výhod a za jiné úřední úkony podle těchto sazebníků:
A. Všeobecný sazebník.
B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy.
C. Sazebník pro obor veřejných rejstříků, záznamů a patentního práva.
D. Sazebník pro obor společností a pojišťoven.
E. Sazebník pro obor živností a obchodu.
F. Sazebník pro obor zahraničního obchodu.
G. Sazebník pro obor měny a peněžnictví.
H. Sazebník pro obor věcí vodních a plavebních.
Ch. Sazebník pro obor věcí horních.
I. Sazebník pro obor věcí stavebních a techniky.
J. Sazebník pro obor silniční dopravy.
K. Sazebník pro obor železniční dopravy.
L. Sazebník pro obor letecké dopravy.
M. Sazebník pro obor poštovní dopravy.
N. Sazebník pro obor zemědělství.
O. Sazebník pro obor zdravotnictví.
P. Sazebník pro obor pracovního práva a vystěhovalectví.
R. Sazebník pro obory školské a osvětové správy.
S. Sazebník pro obor finanční správy.
T. Sazebník pro obor správy zahraničních věcí.
U. Sazebník pro obor národní obrany.
V. Sazebník pro obor justiční správy.
Y. Sazebník pro obor státní služby statistické.
Z. Sazebník pro obor věcí cenových.
(3) Dávkové sazebníky uvedené v předchozím odstavci jsou připojeny a tvoří součást tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. Zenkl v.r. Laušman v.r.
Dr. Šrámek v.r. Ďuriš v.r.
Ursíny v.r. Zmrhal v.r.
Fierlinger v.r. Dr. Pietor v.r.
Široký v.r. Ing. Kopecký v.r.
arm. gen. Svoboda v.r. Hála v.r.
Dr. Ripka v.r. Dr. Nejedlý v.r.
Nosek v.r. Dr. Procházka v.r.
Dr. Dolanský v.r. Majer v.r.
Dr. Stránský v.r. Dr. Franek v.r.
Dr. Drtina v.r. Dr. Clementis v.r.,
Kopecký v.r. též za ministra Masaryka
Lichner v.r.
 
Dávkové sazebníky.
(Sazebníky uveřejněny v částce 5/1947 Sb.)