dnes je 21.7.2024

Input:

7/1953 Zb., Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

7/1953 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 31. januára 1953,
ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť.*)
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1.
Zriaďuje sa Povereníctvo stavebných hmôt, ktoré plní najmä doterajšie úlohy Povereníctva stavebného priemyslu v odbore stavebných hmôt.
§ 2.
Zrušuje sa Povereníctvo informácií a osvety a Povereníctvo spravodlivosti.
§ 3.
Z Povereníctva školstva, vied a umení zriaďuje sa Povereníctvo školstva a osvety, ktoré plní úlohy v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva a osvety.
§ 4.
Ustanovenie § 4 zákona č. 217/1949 Sb., ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre veci cirkevné, sa mení a znie:
„Na Slovensku vykonáva predseda, ktorý vedie Štátny úrad pre veci cirkevné, svoju pôsobnosť zásadne prostredníctvom Slovenského úradu pre veci cirkevné, vedeného predsedom ktorého vymenúva vláda.“
§ 5.
Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.
§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Kyselý v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dvořák v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Krajčíř v. r.
Krosnář v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil A. v. r.
Pospíšil J. v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Rais v. r.
Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.