dnes je 26.5.2024

Input:

70/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství

č. 70/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. září 1945,
kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa (v dalším „dekret o konfiskaci“):
§ 1.
(1) Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (v dalším „Fond“), zřízení podle § 6, odst. 1 dekretu o konfiskaci, jest právnickou osobou, způsobilou k právům a právním činům. Může nabývati práv a zavazovati se v mezích ustanovení dekretu o konfiskaci a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci (v dalším „dekret o osídlení“), pokud jiné předpisy výslovně neustanoví jinak.
(2) Název Fondu jest: Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství; sídlem jeho jest Praha.
(3) Fond jest fondem státním a jest podřízen ministerstvu zemědělství. Vnitřní organisaci a činnost fondu upraví organisační řád, který vydá na návrh Fondu ministerstvo zemědělství.
(4) Fond zastupuje předseda, po dobu jeho zaneprázdnění první nebo druhý místopředseda. Předsedu a oba místopředsedy jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství.
§ 2.
(1) Zaměstnanci Fondu jsou služebně podřízeni ministru zemědělství a předsedovi Fondu.
(2) Předsedovi Fondu přísluší:
a) propůjčovati v dohodě s ministerstvem zemědělství služební místa u Fondu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele,
b) překládati zaměstnance Fondu na jiné úřední (služební) působiště v oboru působnosti Fondu,
c) překládati v dohodě s ministerstvem zemědělství zaměstnance Fondu do výslužby,
d) přijímati v dohodě s ministerstvem zemědělství smluvní zaměstnance.
(3) Vrchní disciplinární komise, zřízená při ministerstvu zemědělství podle § 100, odst. 1, písm. b) zákona ze dne 15. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatika), jest příslušna i pro úředníky a zřízence Fondu.
(4) Není-li v tomto nařízení nebo v jiných předpisech ustanoveno jinak, náleží provádění personálních opatření, týkajících se zaměstnanců Fondu a pozůstalých po nich, předsedovi Fondu.
§ 3.
(1) Fond jest úřad s poukazovacím právem. Poukazovací právo vykonává předseda Fondu nebo úředník jím určený.
(2) Pro řízení v oboru působnosti Fondu platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení).
(3) Na činnost Fondu dozírá ministerstvo zemědělství.
§ 4.
Fondu náleží zejména:
1. spravovati bez újmy působnosti orgánů uvedených v §§ 7 až 10 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, zemědělský