dnes je 17.4.2024

Input:

70/1948 Sb., Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení, platné do 30.6.1948

č. 70/1948 Zb.
[zrušené č. 99/1948 Zb.]
ZÁKON
zo dňa 25. marca 1948
o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.
Ústavodárné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Zákona zo dňa 9. októbra 1924, č. 221 Sb., o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity a staroby, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa mení a doplňuje pre Slovensko takto:
1. § 107 doplňuje sa odsekom 4 tohto znenia:
„Ak sa stane poistenec následkom podnikového úrazu v smysle právnych predpisov o úrazovom poistení (zaopatrení) invalidným, alebo ak zomrie, považuje sa čakacia doba za dokončenú bez ohľadu na to, či bol zamestnaný v podniku podrobenou úrazovému poisteniu alebo nie.“
2. § 111 znie:
§ 111.
(1) Dôchodok invalidný sa skladá z čiastky základnej a z čiastok zvyšovacích, a ak sú splnené podmienky, aj z vekového príplatku, zvláštneho prídavku a príplatku na dieťa.
(2) Základná čiastka činí vo všetkých triedach Kčs 1 560 ročne.
(3) Zvyšovanie čiastky činia za každý týždeň získaný:
 
v triede
Kčs ročne:
1.
0,80
2.
1,40
3.
2
4.
2,60
5.
3,20
6.
3,80
7.
4,40
8.
5
9.
5,60
10.
6,20
11.
6,80
12.
8
13.
9,20
14.
10,40
15.
11,60
16.
12,80
(4) Počet týždňov rozhodných pre výpočet zvyšovacích čiastok v tej ktorej triede sa určí sedminou súčtu všetkých príspevkových dní v príslušnej triede; zvyšok dní sa počíta za celý týždeň.
(5) Zvyšovacie čiastky, prípadný vekový príplatok a prípadný zvláštny prídavok činí dohromady najmenej Kčs 840 ročne.
(6) Zvyšovacie čiastky získané
v triede Aa rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 2
v triede Ab(A) rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 3
v triede B rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 4
v triede C rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 5
v triede D rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 6
v triede E rovnajú sa zvyšovacím čiastkam triedy 7.“
3. § 113, ods. 1 znie:
„(1) Invalidný alebo starobný dôchodok sa zvyšuje za každé dieťa (§ 118) až do dokonaného osemnásteho roku veku o príplatok na dieťa, pokiaľ dôchodca sa oň stará. Tento príplatok činí za každé dieťa Kčs 1 200 ročne.“
4. § 116 znie:
§ 116.
(1) U vdovského a vdoveckého dôchodku činí základná čiastka Kčs 1 320 ročne.
(2) Na zvyšovacích čiastkach, vekovom príplatku a zvláštnom prídavku sa poskytuje polovina zvyšovacích čiastok, vekového príplatku a zvláštneho prídavku invalidného alebo starobného dôchodku, ktorý zomrelý poistenec požíval alebo na ktorý by mal nárok.“
5. V § 118 sa slova „sedemnásty“ nahradzujú slovami „osemnásty“.
6. Za ustanoveni § 122b vkladá sa nový § 122c toho znenia:
㤠122c.
Poinstencovi, ktorý sa narodil pred 1. januárom 1910, prislúcha k invalidnému (starobnému) dôchodku zvláštny prídavok, ktorý činí Kčs 270 ročne. Tento prídavok sa zvyšuje, ak získal poistenec do 31. decembra 1938
aspoň 200 príspevkových týždňov v triede D, na Kčs 480 ročne,
aspoň 200 príspevkových týždňov v triedách C a D, na Kčs 410 ročne,
aspoň 200 príspevkových týždňov v triedách B až D, na Kčs 340 ročne.“
7. § 123 znie:
㤠123.
Základnú čiastku a zvláštny prídavok u všetkých dôchodkov hradí štát. Ministri sociálnej