dnes je 26.2.2024

Input:

70/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče

č. 70/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950,
kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb.,o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „zákon“):
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Tento platový řád upravuje platové poměry všech státních zaměstnanců v rozsahu stanoveném v § 2 zákona, kteří jsou odborně činni při výkonu zdravotní péče v léčebných a ošetřovacích ústavech a jiných zdravotnických zařízeních, v nichž se tato péče přímo provádí; v tomto rozsahu se vztahuje též na zaměstnance podniku „Československé státní lázně a zřídla“.
(2) Ministerstvo zdravotnictví může v dohodě s ministerstvem financí blíže určiti ústavy a zařízení, jakož i zaměstnance, na něž se vztahuje odstavec 1.
(3) Na zaměstnance přijaté k výkonu prací vyskytujících se jen v určitých časových obdobích nebo ke zdolání mimořádných prací přechodné povahy (§ 33 zákona) se tento platový řád vztahuje, jsou-li přijati k výkonu prací, které konají zaměstnanci zdravotní péče.
(4) Koná-li zaměstnanec práce odpovídající různým zaměstnaneckým skupinám, zařadí se podle prácí, ve kterých je těžiště jeho činnosti. U učitelů na lékařských fakultách vysokých škol se považuje za těžiště jejich činnosti činnost učitelská.
Oddíl I.
Pracovní třídy.
§ 2.
Počet pracovních tříd a zařadění jednotlivých druhů prací.
Zaměstnanci zdravotní péče se roztřiďují podle druhu konané práce a její hodnoty do sedmi pracovních tříd. Podle seznamu prací, který schválí vláda, se určí, které práce náležejí do jednotlivých pracovních tříd. U prací neuvedených v seznamu se pracovní třída stanoví podle obdoby jiných tam uvedených a stejně hodnotných prací. V pochybných případech určí odpovídající pracovní třídu orgán zmocněný k tomu vládou.
§ 3.
Zařadění zaměstnance při přijetí (při převodu z jiné zaměstnanecké skupiny).
(1) Zaměstnanec se při přijetí zařadí do pracovní třídy, do které jsou zařaděny práce, pro jejichž výkon byl přijat.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně při převodu zaměstnance z jiné zaměstnanecké skupiny.
§ 4.
Přeřadění do vyšší nebo nižší pracovní třídy.
(1) Zaměstnanec, který koná s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy, přeřadí se v rámci plánu pracovních sil do této vyšší pracovní třídy nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy mu bylo uloženo konat tyto práce.
(2) Zaměstnanec se přeřadí do nižší pracovní třídy
a) není-li dostatečně způsobilý k výkonu prací odpovídajících jeho dosavadnímu zařadění,
b) vyžaduje-li toho změna organisace práce, po případě plánu pracovních sil.
§ 5.
Společná ustanovení o zařaďování (přeřaďování).
(1) Koná-li zaměstnanec práce zařaděné do více pracovních tříd, zařadí se podle prací, ve kterých je těžiště jeho celkové činnosti.
(2) Zaměstnanec pověřený funkcí se zařadí do pracovní třídy podle nejhodnotnější práce v jeho pracovním úseku.
(3) Zastupování nepřítomného zaměstnance na služební příkaz neodůvodňuje přeřadění zastupujícího zaměstnance do jiné pracovní třídy. Koná-li však přitom zaměstnanec s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy déle než měsíc,