dnes je 9.12.2023

Input:

70/1952 Sb., Nařízení, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže, platné do 31.3.1964

č. 70/1952 Zb.
[zrušené č. 94/1963 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 18. listopadu 1952,
kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministra podle § 27 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže:
ČÁST PRVÁ.
Úkoly úřadoven ochrany mládeže.
Oddíl prvý.
Obecná ustanovení.
§ 1.
O sociálně právní ochranu mládeže pečují úřadovny ochrany mládeže (dále jen „úřadovny“) zejména vykonáváním hromadného poručenství a opatrovnictví, zajišťováním zvláštní ochrany dětem, které nejsou v péči rodičů, a činností poradní a pomocnou.
§ 2.
(1) Úkoly úřadovny plní pracovní kolektiv, který tvoří hromadní poručníci, sociální pracovnice, důvěrníci ochrany mládeže a ostatní spolupracovníci; vedoucím úřadovny je zpravidla hromadný poručník.
(2) Všichni členové pracovního kolektivu úřadovny usilují o plnění úkolů jim svěřených obětavým plněním všech svých povinností v uvědomělé pracovní kázni a v soudružské spolupráci.
§ 3.
(1) Za řádné plnění veškerých úkolů úřadovny je její vedoucí osobně odpověden.
(2) Vedoucí úřadovny řídí a organisuje její činnost tak, aby byla co nejúčelnější a nejhospodárnější. Účelnou organisací práce a volbou vhodných pracovních method zajišťuje, aby úřadovna byla vždy pohotova učinit vše, čeho je třeba k tomu, aby dítě bylo účastno všech státem zaručených možností svého plného tělesného i duševního rozvoje.
§ 4.
Vedoucí úřadovny se ve své činnosti řídící a organisační opírá o iniciativu a kontrolu pracujícího lidu a o soudružskou pomoc svých spolupracovníků.
§ 5.
(1) Vedoucí úřadovny podněcuje iniciativu se strany lidu a zajišťuje účinnou kontrolu lidem především tím, že v součinnosti s národními výbory a dobrovolnými organisacemi veřejnost seznamuje jak s úkoly sociálně právní ochrany mládeže, tak s povinnostmi a právy rodičů a jiných zákonných zástupců nezletilých.
(2) Včasné a řádné plnění úkolů úřadovny zajišťuje její vedoucí zejména také stálým stykem členů pracovního kolektivu úřadovny s národními výbory, se školami a s ústavy a zařízeními pečujícími o výchovu a zdraví dítěte, jakož i s dobrovolnými organisacemi pečujícími o děti nebo mládež sdružujícími, zvláště se sdruženími rodičů a přátel školy, Československým svazem mládeže a jeho organisací pionýrskou.
§ 6.
V zájmu neustálého zdokonalování práce úřadovny podporuje její vedoucí také iniciativu svých spolupracovníků a zajišťuje vzájemnou výměnu jejich poznatků a zkušeností. Za tím účelem svolává pravidelně pracovní porady hromadných poručníků, sociálních pracovnic a důvěrníků ochrany mládeže a účastní se s nimi porad kolektivů úřadoven, svolaných krajskou soudní správou.
§ 7.
V rámci kolektivní práce na plnění veškerých úkolů úřadovny náleží hromadnému poručníku především výkon hromadného poručenství a opatrovnictví a činnost poradní a pomocná ve věcech právních; sociální pracovnice podporují hromadného poručníka zejména znalostmi sociálních poměrů, v nichž žijí děti jim svěřené, a rodin, v nichž děti mají být umístěny, a poskytují radu a pomoc na poli péče sociální; důvěrníci ochrany mládeže