dnes je 3.12.2023

Input:

70/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953

č. 70/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953,
kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 4 rozpočtového zákona na rok 1953 č. 26/1953 Sb.:
§ 1.
Dosažení rozpočtových příjmů.
(1) Výše příjmů, stanovená státním rozpočtem, je nejnižší mezí, jíž musí být dosaženo.
(2) Všechny orgány zúčastněné na státním hospodaření jsou povinny dbát o to, aby příjmových zdrojů bylo plně využito a aby příjmy docházely během roku plynule.
§ 2.
Použití rozpočtových prostředků k určeným účelům a do určené výše.
(1) Prostředků určených státním rozpočtem k úhradě výdajů (dále jen „rozpočtové prostředky“) smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet.
(2) Všechny orgány hospodařící s rozpočtovými prostředky jsou povinny dbát o to, aby plánované úkoly byly splněny, při čemž musí usilovat, aby se tak stalo co nejúčelněji a nejhospodárněji.
(3) Rozpočtové prostředky buďtež čerpány jen ve výši úměrné rozsahu plnění plánovaných úkolů a během roku co nejplynuleji.
§ 3.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1953 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto nařízení mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1953, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.
(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1953, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
§ 4.
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (nařízení pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich hospodářské a finanční důsledky. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Připouští-li povaha navrhovaného opatření zavedení nových příjmů, je tyto nové příjmy vždy navrhnout.
§ 5.
Zatěžování státních rozpočtů příštích let.
(1) Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování, po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv, vydávání nových periodických tiskovin a dlouhodobé objednávky, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo vyšší náklad pro státní pokladnu, je třeba předchozího souhlasu.
(2) K takovému opatření může dát souhlas ústřední úřad, nebo je může učinit v oboru vlastní působnosti, jestliže není k tomu třeba podle jiných předpisů souhlasu Státní systemisační komise a jestliže očekávaný náklad nepřestoupí v jednotlivém případě částku 50 000 Kčs ročně a v úhrnu všech případů částku 800 000 Kčs ročně. V ostatních případech je třeba souhlasu ministerstva financí.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se