dnes je 7.12.2023

Input:

70/1959 Sb., Vyhláška o úplnom znení Občianského súdneho poriadku

č. 70/1959 Zb.
[zrušené nepriamo č. 99/1963 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 24. listopadu 1959
o úplném znění občanského soudního řádu
Podle článku IX zákona č. 46/1959 Sb., o změně pravomoci soudů a o změně a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních notářství, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Dr. Škoda v. r.
 
Příloha vyhlášky č.70/1959 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. října 1950,
č. 142 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních
(občanský soudní řád), ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Národní shromáždění se usneslo na tomto zákoně:
Přehled občanského soudního řádu
 
ČÁST PRVÁ
 
Obecná ustanovení
 
Hlava prvá
 
Základní ustanovení
 
Účel zákona
§ 1
Dosah ustanovení části prvé
§ 2
Pravomoc obecných soudů
§ 3
Senát. Jediný soudce
§ 4
Účastníci
§ 5
Prokurátor
§ 6
Návod a poučení účastníků
§ 7
Hlava druhá
 
Soudy a soudní osoby
 
DÍL PRVÝ
 
Příslušnost soudu
 
Obecný soud
§§ 8 - 11
Určení příslušnosti Nejvyšším soudem
§ 12
Příslušnost pro procesní úkony, které
 
nevyžadují rozhodování
§ 13
Trvání příslušnosti
§ 14
Územní dosah činnosti soudu
§ 15
Dožádání
§ 16
Přikázání věci jinému soudu. Spory o
 
příslušnost a o pravomoc
§§ 17 - 20
Místo a čas soudních úkonů
§ 20a
DÍL DRUHÝ
 
Vyloučení soudních osob
 
Důvody vyloučení soudců (soudců z lidu)
§ 21
Rozhodování o vyloučení soudců (soudců z lidu)
§ 22
Vyloučení jiných orgánů
§ 23
Hlava třetí
 
Osoby zúčastněné na řízení
 
DÍL PRVÝ
 
Procesní způsobilost
 
Kdo má procesní způsobilost
§ 24
Zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka
§ 25
Průkaz oprávnění k zastupování
§ 26
Zkoumání procesní způsobilosti a odstranění jejího nedostatku
§§ 27 - 28
Ustanovení opatrovníka
§ 29
DÍL DRUHÝ
 
Zmocnění a plná moc
 
Zastupování zmocněncem
§ 30
Zastupování státu
§ 31
Kdo může být zmocněncem
§ 32
Zastupování osob neschopných srozumitelně se vyjadřovat
§ 33
Průkaz plné moci
§ 34
Druhy plné moci
§ 35
Procesní plná moc
§ 36
Trvání procesní plné moci
§ 37
Odvolání a výpověď plné moci
§ 38
Následky nedostatku plné moci
§ 39
Hlava čtvrtá
 
Řízení před soudem prvé stolice
 
DÍL PRVÝ
 
Soudní smír před zahájením řízení
 
Soudní smír před zahájením řízení
§ 40
DÍL DRUHÝ
 
Zahájení řízení. Návrhy a podání
 
Zahájení řízení
§ 41
Návrh na zahájení řízení
§ 42
Všeobecné náležitosti písemných podání
§§ 43 - 44
Odstranění vad písemných podání
§ 45
DÍL TŘETÍ
 
Doručování a předvolávání
 
Způsob doručování
§ 46
Místo doručení
§ 46a
Doručování písemností orgánům a organizacím
§§ 46b - 46d
Náhradní doručení
§§ 47 - 47b
Postup u písemností, které se nedoručují do vlastních rukou
§ 47
Uložení písemnosti
§ 47a
Náhradní doručení při doručování do vlastních rukou
§ 47b
Doručování zmocnění
§ 48
Zmocněnec pro přijímání písemností
§ 49
Odepření přijetí doručované písemnosti
§ 50
Doručení veřejnou vyhláškou. Ustanovení opatrovníka
§§ 51 - 52
Předvolávání
§ 52a
Pravomoc předsedy senátu při doručování a předvolávání
§ 53
DÍL ČTVRTÝ
 
Zkoumání příslušnosti a pravomoci
 
Zkoumání příslušnosti a pravomoci
§§ 54 - 58
DÍL PÁTÝ
 
Průběh řízení
 
Postup v řízení
§ 59