dnes je 21.4.2024

Input:

70/1960 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasicích zařízení, platné do 30.6.1986

č. 70/1960 Zb.
[zrušené č. 126/1985 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstvo vnitra
ze dne 30.května 1960
o zajištění pohotovosti hasících zařízení
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními úřady a Československým svazem požární ochrany podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č.18/1958 Sb.,o požární ochraně:
§ 1
(1) Ustanovení této vyhlášky platí pro všechny typy ručních a pojízdních hasících přístrojů.
(2) Dále platí pro tyto druhy stabilních hasících zařízení:
a) sprchová (sprinklerové zařízení),
b) mlhová,
c) skrápěcí (drenčerové),
d) pěnová na chemickou pěnu,
e) pěnová na vzduchomechanickou pěnu,
f) na kysličník uhličitý a jiné inertní plyny,
g) na suché chemikálie.
(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na požární hydranty a požární vodovody.
ČÁST I
Ruční a pojízdné hasící přístroje
§ 2
(1) Montáž,údržbu,opravy,plnění a kontrolu ručních a pojízdních hasících přístrojů (dále jen „hasící přístroje“) provádějí opravářské a údržbářské podniky (závody),které tím pověří orgán okresního národního výboru;pověřit lze jen podniky,které mají k těmto účelům potřebné technické předpoklady a kvalifikované pracovníky.
(2) Orgán okresního národního výboru může některému podniku(závodu),který má pro to podmínky,povolit,aby svými zaměstnanci prováděl montáž,údržbu a kontrolu všech druhů vlastních hasících přístrojů a plnění vlastních hasících přístrojů vodních a pěnových nebo jen montáž všech druhů vlastních hasících přístrojů a plnění vlastních hasících přístrojů vodních a pěnových.
(3) Ministerstvo vnitra může v odůvodněných případech oprávnit některý podnik též ke kontrole a plnění vlastních hasících přístrojů tetrachlorových.
§ 3
(1) Podniky provádějící montáž, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasících přístrojů jsou povinny vyslat své zaměstnance pověřené těmito pracemi do základního školení1) a podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, do doplňovacího školení.1)
(2) V základním školení jsou pracovníci seznámeni s konstrukcí hasicích přístrojů, s jejich náplněmi, se způsobem plnění, způsobem kontroly a se všemi předpisy, které se týkají hasicích přístrojů. V doplňovacím školení jsou zaměstnanci seznámeni se všemi změnami, které nastaly během doby v konstrukci a způsobu použití hasicích přístrojů.
(3) Základní školení provádí pro pracovníky z českých krajů Kovoslužba, podnik hlavního města Prahy, pro pracovníky ze Slovenska Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy.
(4) Doplňovací školení provádí pro své zaměstnance a pro zaměstnance podniků (závodů) uvedených v § 2 odst. 1 v českých krajích Kovoslužba, podnik hlavního města Prahy, na Slovensku Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy. Doplňovací školení pro zaměstnance podniků (závodů) uvedených v § 2 odst. 2 a 3 provádějí opravářské a údržbářské podniky uvedené v § 2 odst. 1.
§ 4
Montáž, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasicích přístrojů mohou provádět jen zaměstnanci, kteří prokáží svou způsobilost odbornou zkouškou vykonanou před zkušební komisí, stanovenou ministerstvem vnitra. O vykonané zkoušce vydá ministerstvo vnitra zaměstnancům osvědčení; jejich odbornou způsobilost může kdykoliv