dnes je 25.2.2024

Input:

70/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

č. 70/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. června 1962
o Dohodě o letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
Dne 1. března 1962 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 11. května 1962. Schválení Dohody příslušnými orgány Rakouské republiky bylo sděleno nótou ze dne 22. května 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou dne 7. června 1962.
Podle svého článku 20 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. června 1962.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě
mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a spolková vláda Rakouské republiky vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi územními obou států a přes tato území se dohodly takto:
Článek 1
Definice
1. Pro provádění toto Dohody a její Přílohy:
a) Výraz „letecké úřady“ značí: pokud jde o československou stranu „ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor“, pokud jde o rakouskou stranu „spolkové ministerstvo dopravy a hospodářství s elektřinou jako nejvyšší úřad pro civilní letectví“, nebo v obou případech jakýkoli jiný úřad oprávněný k provádění úkolů náležejících v současné době do oboru působnosti těchto úřadů,
b) Výraz „určený letecký podnik“ značí: letecký podnik určený jednou ze smluvních stran písemným vyrozuměním druhé smluvní strany podle článku 3 této Dohody jako letecký podnik, který bude provozovat mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě.
c) Výrazy „územní“, „letecké služby“, „mezinárodní letecké služby“ a „neobchodní přistání“ mají pro provádění této Dohody význam určený jim články 2 a 96 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.
Článek 2
Letecká dopravní práva
1. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva uvedené v této Dohodě za účelem zřízení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Dále budou tyto letecké služby a letecké tratě nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“. Letecké podmínky určené každou smluvní stranou požívají při provozu dohodnuté služby na stanovené trati těchto práv:
a) létat bez přistání přes území druhé smluvní stran;
b) přistávat na uvedeném území k neobchodním účelům;
c) přistávat se všemi dopravními právy za účelem vykládání nebo nakládání osob, zboží a pošty v mezinárodním dopravním styku na uvedeném území na místech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě.
2. Ustanovení odstavce 1a) a b) je nutno vykládat tak, že se jím neomezují práva a povinnosti vyplývající z Dohody o transitu mezinárodních leteckých dopravních služeb pouze na dohodnuté služby uvedené v Příloze k této Dohodě.
Článek 3
Udělování povolení
1. Každá smluvní strana má právo určit písemně druhé smluvní straně letecký podnik k provozování dohodnutých