dnes je 21.4.2024

Input:

70/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou

č. 70/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. června 1966
o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou
Dne 18. listopadu 1965 byla v Praze podepsána Úmluva o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou (Úmluva AGT).
Podle svého článku 17. odstavce 1 vstoupila Úmluva v platnost dnem 17. únor 1966. Tímto dnem vstoupila rovněž v platnosti pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
JUDr. Gregor v. r.
 
ÚMLUVA
o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou (Úmluva AGT)
Smluvní strany, ve snaze urychlit a zjednodušit celní projednávání nákladů, přepravovaných silničními vozidly, takto se dohodly:
Článek 1
(1) Ustanovení této Úmluvy se používají při mezinárodní přepravě nákladů silničními vozidly, evidovanými v jedné ze smluvních stran, jestliže se přeprava provádí mezi územími smluvních stran a uvnitř jejich hranic.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovněž na přepravy nákladů v kontejnerech, naložených na silniční vozidla.
(3) Definice pojmů silničních vozidel a kontejnerů je uvedena v příloze č. 1.
Článek 2
(1) Podkladem celního projednávání podle ustanovení této Úmluvy je celní průvodní doklad, nazvaný manifest AGT, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.
(2) K manifestu AGT musí být závazně připojeny specifikace, určené pro celní orgány země určení nákladu, obsahující pojmenování a množství přepravovaného nákladu.
Článek 3
(1) Manifesty AGT vydává dopravce nebo jiná organizace oprávněná k tomu příslušnými orgány smluvních stran.
(2) Celní správy smluvních stran si navzájem oznámí jména dopravců a organizací a rovněž jejich změny.
Článek 4
(1) Manifest AGT může být použit jen n jednu přepravu, přičemž náklad může být během cesty částečně vyložen nebo může být provedena jeho přikládka.
(2) Použití manifestu AGT končí poté, když celní nebo jiné orgány oprávněné k tomu vnitrostátními předpisy potvrdí náležité ukončení přepravy nákladu.
(3) Způsob použití manifestu AGT je uveden v příloze č. 3.
Článek 5
(1) Při přepravě musí být náklad umístěn:
a) v zaplombovaném ložném prostoru silničního vozidla nebo
b) v zaplombovaných kontejnerech, které mohu být naloženy na silničním vozidle bez přiložení dalších celních závěr.
(2) Silniční vozidla musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č. 4. Při přepravě nákladu musí být tato způsobilost potvrzena dokladem vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvních stran, ve kterých jsou tato silniční vozidla evidována.
(3) Kontejnery musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č. 4.
Článek 6
(1) Těžký a (nebo) objemný náklad může se rovněž přepravovat za podmínek uvedených v této Úmluvě. Vymezení pojmů takového nákladu je uvedeno v příloze č. 1.
(2) Těžký a (nebo) objemný náklad musí být v odesílací zemi opatřen identifikačními znaky a rovněž podle možnosti a nezbytnosti musí být přiloženy celní závěry.
Článek 7
(1) Celní závěry se přikládají na území té smluvní