dnes je 21.4.2024

Input:

71/1952 Sb., Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu, platné do 31.12.1956

č. 71/1952 Zb.
[zrušené č. 68/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1952
o organisaci tělesné výchovy a sportu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Tělesná výchova a sport jako významná složka kultury je v lidové demokracii neodlučitelnou součástí socialistické výchovy. Jejím úkolem je především udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou a brannou zdatnost a pracovní výkonnost a vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického zřízení v duchu socialistického vlastenectví, jakož i v boji za udržení světového míru.
§ 2.
Jednotné státní řízení a kontrolu tělesné výchovy a sportu uskutečňuje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé (dále jen „Státní výbor“) jako ústřední orgán státní správy v oboru tělesné výchovy a sportu.
§ 3.
(1) Státní výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu Státního výboru na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky. Náměstky předsedy a ostatní členy Státního výboru jmenuje a odvolává vláda.
(2) Státní výbor se ve své práci opírá o iniciativu a přímou účast dobrovolných pracovníků a má potřebný výkonný aparát. Pracovníci tohoto aparátu jsou státními zaměstnanci.
§ 4.
(1) Na Slovensku vykonává Státní výbor svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport při sboru pověřenců (dále jen „Slovenský výbor“).
(2) Předsedu Slovenského výboru jmenuje a odvolává vláda, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává sbor pověřenců. Předseda Slovenského výboru je členem Státního výboru.
§ 5.
Státní výbor je vrcholným orgánem tělovýchovného hnutí a organisátorem rozvoje tělesné výchovy a sportu v Československu. Přísluší mu zejména vytyčovat jednotné zásady pro provádění tělesné výchovy a sportu, usměrňovat v rámci těchto zásad činnost ústředních úřadů, pečovat všemi vhodnými prostředky o plánovitý výzkum a rozvoj tělesné výchovy a sportu, o mezinárodní sportovní styky, o výchovu pracovníků v tělesné výchově a sportu a jejich rozmisťování, o jednotnou úpravu tělovýchovných a sportovních zařízení a potřeb a o jejich účelné využití, jakož i řídit v tom směru činnost národních výborů a organisací a složek, v nichž se tělesná výchova a sport provádí.
§ 6.
(1) Státní výbor vykonává vrchní správu a dozor nad výběrovými a vysokými školami tělovýchovnými a nad tělovýchovnými a sportovními učilišti.
(2) Vysoké školy tělovýchovné zřizuje a zrušuje vláda nařízením; studijní a zkušební předpisy pro ně vydává Státní výbor v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění.
(3) Ustanovení zákonů č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona) a č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, se vztahují přiměřeně i na školy tělovýchovné; vláda může stanovit potřebné odchylky. Vláda též upraví součinnost ministerstva školství, věd a umění ve věcech řízení vyučování předmětům všeobecně vzdělávacím a vyučování odborným tělovýchovným předmětům po stránce pedagogickomethodické.
§ 7.
(1) Organisace a způsob jednání Státního výboru, jakož i jeho působnost budou blíže