dnes je 9.12.2023

Input:

71/1958 Sb., Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru, platné do 31.12.1965

č. 71/1958 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. října 1958
o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Všestranný rozvoj majetku v socialistickém vlastnictví, který se v průběhu socialistické výstavby neustále rozmnožuje a představuje veliké hodnoty tvořící bohatství celé naší společnosti, je předpokladem neustálého zvyšování hmotné i kulturní úrovně všech pracujících. Ochrana tohoto vlastnictví je v zájmu všech pracujících. Je proto také v zájmu všech pracujících, aby ti, kdo tento majetek poškozují, odpovídali za své jednání. Naše společnost věnuje proto zvýšenou pozornost výchově pracujících ke správnému poměru k socialistickému vlastnictví, jakož i vytváření podmínek, které umožňují předcházet škodám na tomto majetku. Tomu slouží také úprava odpovědnosti za škody, které zaměstnanci způsobí podniku porušováním povinností z pracovního poměru.
Oddíl I
Odpovědnost zaměstnance vůči podniku
§ 2
(1) Způsobil-li zaměstnanec při výkonu zaměstnání podniku škodu z nedbalosti porušením závazků z pracovního poměru, odpovídá za ni podle tohoto zákona.
(2) Podnik je povinen prokázat zaměstnancovo zavinění, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 3
(1) Vedení podniku je povinno vytvářet zaměstnanci pracovní podmínky, které by mu umožňovaly správný výkon jeho povinností, a soustavnými kontrolami se přesvědčovat, jak tyto povinnosti plní. Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému závady, jakmile je zjistí; může-li je sám odstranit, je povinen tak učinit.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany vedení podniku, nese podnik škodu poměrně. Náhradu škody, která podnik postihuje, je povinen podnik požadovat na zaměstnanci, který ji zavinil.
§ 4
Odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování
(1) Převzal-li zaměstnanec písemnou smlouvou odpovědnost za svěřené hotovosti a ceniny, materiálové zásoby, zboží a jiné hodnoty k vyúčtování, odpovídá za vzniklý schodek. Této odpovědnosti se zprostí zcela popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela, popřípadě zčásti bez jeho zavinění zejména tím, že vedení podniku nevytvořilo pracovní podmínky, které by zaměstnanci umožnily správný výkon jeho povinností. Tuto smlouvu nelze však uzavřít s nezletilými zaměstnanci.
(2) Smlouvu podle odstavce 1 může uzavřít i více zaměstnanců společně.
(3) Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit závadu neprodleně svému nadřízenému. Může-li ji sám odstranit, je povinen tak učinit. U zaměstnanců společně odpovědných stačí, splní-li uvedené povinnosti kterýkoliv z nich.
(4) Vedoucí příslušného ústředního úřadu může v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu stanovit funkce, u nichž je pro jejich výkon nezbytné uzavření písemné smlouvy podle odstavců 1 a 2.
(5) Nepřevzal-li zaměstnanec odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování písemnou smlouvou, odpovídá za škodu podle ustanovení §§ 2 a 6.
§ 5
Odpovědnost za svěřené předměty
(1) Za ztrátu