dnes je 7.12.2023

Input:

71/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky

č. 71/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. dubna 1968
o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
Dne 25. září 1967 byla v Sofii podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky.
Podle svého článku 19, odstavec 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 14. února 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky, vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji a upevnění vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti letecké dopravy, se dohodly takto:
Článek 1
1. Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze. Služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
2. Letecký podnik každé smluvní strany bude dbát, aby nedošlo k poškození zájmů leteckého podniku druhé smluvní strany na souběžných tratích.
Článek 2
1. Každá smluvní strana má právo písemně určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Po přijetí takového určení druhá smluvní strana bez odkladu udělí, s výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku, určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.
3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.
Článek 3
1. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup, pobyt a výstup letadel užívaných k mezinárodním letům nebo které se vztahují na provoz, létání a řízení těchto letadel nad zmíněným územím, se budou stejně vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek a nákladů, se budou stejně vztahovat na cestující, posádky a náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
Článek 4
1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování dohodnutých služeb, jakož i obvyklé vybavení letadel, zásoby paliv a mazacích olejů, náhradní díly a zásoby na palubě včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků a drobného zboží určeného k prodeji cestujícím na palubě letadel, budou osvobozeny od všech celních a jiných poplatků při příletu na území druhé smluvní strany za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na úseku trati nad územím druhé smluvní strany.
2. Od stejných poplatků, s výjimkou poplatků za poskytnuté služby, budou rovněž osvobozeny: