dnes je 26.2.2024

Input:

72/1946 Sb., Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci, platné do 30.4.1960

č. 72/1946 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 6. března 1946
o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
O povolání do činné služby a ponechání v činné službě některých důstojníků a rotmistrů z povolání.
§ 1.
(1) Důstojníci a rotmistři z povolání, kteří byli dne 29. září 1938 v činné službě v československé armádě, zůstávají v poměru důstojníků a rotmistrů z povolání, budou-li podle ustanovení tohoto zákona povoláni do činné služby v československé branné moci.
(2) Ti z nich, kteří byli zařazeni do československé armády v době od 16. března 1939 do 4. května 1945 k výkonu služby, zůstávají důstojníky a rotmistry z povolání, budou-li ponecháni podle ustanovení tohoto zákona v činné službě.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí i o osobách, které se v této době staly důstojníky nebo rotmistry z povolání u jednotek československé armády v zahraničí.
§ 2.
(1) Vojenským osobám, které budou ponechány v činné službě, přísluší služební a platové postavení, vyplývající z jejich služby v československých jednotkách v době po 15. březnu 1939, a při tom se posuzují, jako kdyby činnou službu jako českoslovenští důstojníci nebo rotmistři z povolání od 29. září 1938 nepřerušily.
(2) Služební a platové poměry vojenských osob, povolaných do činné služby, upraví se dnem povolání do činné služby, pokud z tohoto zákona jinak nevyplývá, tak, jako kdyby od 30. září 1938 byly bez přerušení československými důstojníky nebo rotmistry z povolání v činné službě, při čemž se u osob, které konaly službu v armádě t. zv. Slovenského státu, přihlédne k povýšením (ustanovení důstojníka z povolání) nabytým v této armádě nejpozději do 29. srpna 1944.
§ 3.
(1) Do té doby, než budou vojenské osoby povolány do činné služby podle ustanovení tohoto zákona, jsou mimo činnou službu, pokud z tohoto zákona jinak nevyplývá. Jejich služební a platové poměry řídí se opatřeními, která byla o nich učiněna v době od 30. září 1938 do 4. května 1945.
(2) Vojenské osoby, které nebudou ponechány v činné službě, přeloží se, pokud z tohoto zákona jinak nevyplývá, do výslužby, mají-li aspoň 10 let započitatelných pro nárok na výslužné a jeho výměru, nemají-li aspoň 10 takových let, přeloží se do zálohy s odbytným. Nárok na výslužné (odbytné) a jeho výměru řídí se ustanoveními zákona ze dne 17. února 1922, č. 76 Sb., o vojenských požitcích zaopatřovacích, a předpisů jej pozměňujících nebo doplňujících.
(3) Branný poměr vojenských osob, které nebudou povolány do činné služby, upraví se, pokud z tohoto zákona nevyplývá jinak, jestliže opatřeními v době od 30. září 1938 do 4. května 1945
a) byly přeloženy do výslužby jako bývalí českoslovenští vojenští gážisté, na poměr vojenských gážistů ve výslužbě,
b) byly převedeny do jiné státní nebo veřejné služby nebo byly propuštěny s platem na odchodnou, na poměr vojenských gážistů v záloze.
§ 4.
Vojenským osobám, které nepodají