dnes je 26.2.2024

Input:

72/1948 Sb., Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film", platné do 31.12.1956

č. 72/1948 Zb.
[zrušené č. 4/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. dubna 1948,
o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 11. srpna 1945, č. 50 Sb., o opatřeních v oblasti filmu a podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
Pro státní podnikání v oblasti filmu, které je uvedeno v § 1 odst. 1 a 2 dekretu č. 50/1945 Sb. a které bylo až dosud provozováno státem pod označením „Československá filmová společnost“ a „Slovenská filmová spoločnost“, zřizuje se podnik „Československý státní film“. Tento podnik se prohlašuje za podnik, spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.
§ 2.
Vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisu je měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. V ustanovení § 1 se ve výčtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření připojuje jako další podnik „Československý státní film“.
2. V § 8 se připojují další odstavce jako odstavce 6 a 7 tohoto znění:
„(6) Správní sbor podniku „Československý státní film“ může býti též patnáctičlenný nebo osmnáctičlenný.
(7) Jednu třetinu členů správního sboru podniku „Československý státní film“ jmenuje ministr informací z řad zaměstnanců podniku a zástupců jednotné odborové organisace, a to na návrh jednotné odborové organisace.“
§ 3.
Zaměstnanci podniku „Československý státní film“ jsou v pracovním poměru soukromoprávním a jejich platové a pracovní podmínky se řídí předpisy platnými pro příslušné odvětví a druh zaměstnání. Předpisy o státním řízení mzdové politiky zůstávají nedotčeny.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři informací a financí v dohodě s ministrem sociální péče.
 
Gottwald v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Ďuriš v. r.
Zápotocký v. r. Krajčír v. r.
Dr. Clementis v. r. Petr v. r.
Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r. Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.