dnes je 17.4.2024

Input:

72/1949 Sb., Vládní nařízení o újezdních tajemnících, platné do 16.5.1954

č. 72/1949 Zb.
[zrušené č. 119/1951 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949
o újezdních tajemnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Místním národním výborům několika obcí může být přidělen újezdní tajemník; přidělením újezdního tajemníka nemění se nic na působnosti těchto místních národních výborů.
§ 2.
(1) Újezdní tajemníci pečují o co nejúčinnější zapojení místních národních výborů do budovatelského úsilí státu, zajišťují jednotnost místní správy s okresní správou a pomáhají místním národním výborům při plnění úkolů jednotného hospodářského plánu a jiných celostátních úkolů, zvláště v oboru zemědělské výroby a při zajišťování a zlepšování výživy pracujících.
(2) Újezdní tajemníci jsou pomocníky předsedů místních národních výborů, kterým jsou přiděleni; jsou ve stálém styku s příslušným okresním národním výborem, sledují práci místních národních výborů, a snažíce se o účelnou organisaci této práce, přispívají radou a pomocí k řádnému a včasnému zvládnutí jednotlivých politických, hospodářských i administrativních úkolů místních národních výborů.
(3) Újezdní tajemníci dbají při výkonu své služby zákonů, nařízení a jiných předpisů, jakož i pokynů nadřízených orgánů, a pečují ve shodě s předsedy místních národních výborů o jejich provedení.
§ 3.
(1) Újezdní tajemníky přiděluje místním národním výborům a jejich sídla určuje krajský národní výbor podle plánu, který předem vypracoval za účasti příslušných okresních národních výborů a který schválí ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Újezdní tajemníci budou přidělováni postupně podle naléhavosti potřeby.
§ 4.
(1) Újezdní tajemníci jsou státními zaměstnanci. Pokud se pro funkci újezdního tajemníka přijmou zaměstnanci noví, ustanoví se ve smluvním poměru.
(2) Služebním úřadem újezdních tajemníků je místně příslušný okresní národní výbor, osobním úřadem jemu nadřízený krajský národní výbor.
(3) Ministerstvo vnitra stanoví pro smluvní újezdní tajemníky zvláštní podmínky pro přijetí a v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče vzor pracovní smlouvy.
§ 5.
Osobní a věcné výdaje spojené s činností újezdních tajemníků hradí stát. Místní národní výbor obce, v níž má újezdní tajemník sídlo, je však povinen opatřit pro něho na náklad obce vhodnou úřední místnost, náležitě ji vybaviti a starati se o její udržování. Místní národní výbory ostatních obcí, jimž je újezdní tajemník rovněž přidělen, jsou povinny poskytnouti mu na náklad obce věcné prostředky potřebné k výkonu jeho služby v obci.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministry financí a sociální péče.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.