dnes je 19.7.2024

Input:

72/1950 Sb., Zákon o telekomunikacích, platné do 30.6.1964

č. 72/1950 Zb.
[zrušené č. 110/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o telekomunikacích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Telekomunikace slouží rozvoji hospodářství, zvýšení hmotné i kulturní úrovně lidu a zajištění bezpečnosti a obrany státu; proto je nutno telekomunikační zařízení zřizovat a provozovat plánovitě a hospodárně, chránit jejich provoz před rušením a zabránit jejich zneužívání.
§ 2.
Pojem telekomunikačních zařízení.
(1) Telekomunikační zařízení jsou zařízení k dopravě zpráv, obrazů a návěští elektrickou energií (zejména drátový telegraf a telefon, radiotelegraf a radiotelefon), vysílací a přijímací zařízení rozhlasová a televisní a všechna ostatní vysílací a přijímací radioelektrická zařízení.
(2) Vláda může stanovit nařízením, že se tento zákon vztahuje i na jiná zařízení k dopravě zpráv.
Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení.
§ 3.
(1) Ke zřizování a provozování telekomunikačních zařízení je třeba povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 4 a 5).
(2) Povolení uděluje:
a) poštovní správa pro všechna telekomunikační zařízení s výjimkou vysílacích radioelektrických stanic pokusných a amatérských;
b) ministerstvo vnitra nebo orgány jím pověřené pro vysílací radioelektrické stanice pokusné a amaterské.
(3) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic se uděluje v dohodě s ministerstvem národní obrany, po případě i jinými zúčastněnými ústředními úřady nebo orgány jimi pověřenými.
(4) Telekomunikační zařízení, pro něž bylo uděleno povolení, podléhají dozoru orgánu příslušného podle odstavce 2.
(5) V zásadě se vyžaduje též povolení pro radioelektrická zařízení na lodích, letadlech a jiných dopravních prostředcích uvnitř Československé republiky, jakož i pro radioelektrická zařízení na československých lodích a letadlech v cizině; na základě mezinárodních smluv lze povolit výjimky.
(6) Bližší předpisy k provedení ustanovení odstavců 1 až 5 vydá vláda nařízením, při čemž podrobnější úpravu může svěřit obecným právním předpisům.
§ 4.
(1) Bez povolení mohou v rozsahu dále uvedeném zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení:
a) podnik pro poštovní a telekomunikační styk (dále jen „poštovní podnik“) všechna telekomunikační zařízení (s výjimkou rozhlasových a televisních vysílacích stanic), zejména zařízení pro veřejné používání;
b) podnik pro rozhlas a televisi telekomunikační zařízení k účelům rozhlasového a televisního vysílání a příjmu;
c) vojenská správa telekomunikační zařízení k vojenským účelům;
d) Sbor národní bezpečnosti telekomunikační zařízení pro účely národní bezpečnosti;
e) drážní podnik pro veřejnou přepravu telekomunikační zařízení pro drážní službu;
f) letecká správa telekomunikační zařízení pro leteckou službu s výjimkou radioelektrických stanic na letadlech;
g) vodní a plavební správa telekomunikační zařízení pro vodní a plavební službu s výjimkou radioelektrických stanic na lodích.
(2) Koordinace činnosti v oboru telekomunikací se upraví dohodami mezi zúčastněnými ústředními úřady nebo orgány jimi pověřenými.
(3) Drážní podniky pro veřejnou přepravu, letecká správa a