dnes je 3.12.2023

Input:

72/1960 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a vnitra o omamných látkách, platné do 30.6.1967

č. 72/1960 Zb.
[zrušené č. 57/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví a vnitra
ze dne 10. května 1960
o omamných látkách
Ministerstva zdravotnictví a vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č.23/1955 Sb., o jedech a látkách škodlivých zdraví, a podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
§ 1
Úvodní ustanovení
Omamným látkám je nutno věnovat zvýšenou pozornost nejen pro jejich účinky, které způsobují při nesprávném používání nebezpečné otravy, ale i pro jejich vedlejší účinky, které svádějí k chorobnému návyku. Proto se státy dohodly mezinárodními úmluvami, že hospodaření s omamnými látkami podrobí zvláštním omezením.1)
Výklad pojmů
§ 2
Omamnými látkami podle této vyhlášky jsou omamné látky uvedené v seznamu jedů vyhlášeném ministerstvem zdravotnictví.2)
§ 3
(1) Výrobou omamných látek je výroba nebo rafinování alkaloidů nebo jejich směsí, čítajíc v to výrobu jejich solí, ze surovin (z opia, ze surového kokainu apod.) nebo synteticky.
(2) Zpracováním omamných látek je jejich zpracování cestou chemickou při změně jejich chemického složení.
(3) Přípravou omamných látek je každá výroba z hotových omamných látek nebo jejich směsí, nemění-li se v základě jejich chemické složení.
(4) Je-li některá omamná látka zpracována na jinou omamnou látku, je tento postup považován za zpracování látky první a za výrobu látky druhé.
§ 4
Zacházení s omamnými látkami
O způsobilosti pracovníků při zacházení s omamnými látkami, o práci s nimi, o jejich úschově, balení, označování a přepravě platí předpisy o zacházení s jedy, popř. s léčivy.3)
Hospodaření s omamnými látkami
§ 5
(1) Výrobu, zpracování a přípravu omamných látek, jejich dovoz z ciziny, průvoz a vývoz, jakož i jejich další prodej povoluje ministerstvo zdravotnictví podle § 3 odst. 1, § 4 a § 5 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 23/1955 Sb., o jedech a látkách škodlivých zdraví, a to jde-li o výrobu, zpracování a přípravu omamných látek nebo o jejich další prodej, v dohodě s ministerstvem vnitra. Ministerstvo zdravotnictví může dát toto povolení na zvláštní žádost
a) podnikům pro výrobu léčiv,
b) vědeckým, výzkumným, výukovým a kontrolním ústavům a zařízením,
c) podnikům zahraničního obchodu,
d) výjimečně i jiným socialistickým organizacím.
(2) V žádosti je třeba uvést
a) název a sídlo podniku, ústavu, zařízení nebo jiné organizace (dále jen „podnik“), které žádají o povolení, popř. název a sídlo závodu, v němž bude vykonávána povolená činnost,
b) druh a rozsah činnosti, která má být předmětem žádaného povolení, a označení omamných látek, se kterými má podnik hospodařit,
c) jméno a adresu pracovníka odpovědného za vedení evidence omamných látek (§ 7).
(3) Povolení k výrobě, zpracování a přípravě omamných látek zahrnuje vždy též oprávnění omamné látky přijímat, mít na skladě a prodávat (vydávat) jiným oprávněným podnikům, a to ve stanoveném rozsahu. Povolení k dovozu, průvozu a vývozu omamných látek zahrnuje vždy také oprávnění mít je na skladě a je podle povahy povolení vydávat