dnes je 7.12.2023

Input:

72/1961 Sb., Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách, platné do 31.8.1978

č. 72/1961 Zb.
[zrušené č. 78/1978 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 1961
o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách
Vláda Československé socialistické republiky k provedení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
Aby byl zajištěn všestranný a harmonický rozvoj dětí předškolního věku, jednota a posloupnost v jejich výchově, mohou být jesle a mateřské školy podle místních podmínek zřizovány ve společných budovách. To umožní, aby výchovnou péči o děti v těchto zařízeních prováděl jeden kolektiv odborných pracovníků na základě jednotného zdravotního a výchovného systému s přihlédnutím k rozvoji jednotlivých dětí a aby se přechod dětí z jeslí do mateřské školy uskutečňoval plynule a bez potíží pro děti i rodiče.
§ 2
Zřizování
(1) Jesle a mateřské školy ve společných budovách zřizuje místní národní výbor v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství a kultury a státního rozpočtu.
(2) Název jeslí a mateřské školy ve společné budově je „Jesle-mateřská škola v ....................................“.
(3) Počet dětí v odděleních a ve třídách je stejný jako v samostatných jeslích a mateřských školách.
(4) Výstavba nových budov pro jesle-mateřské školy se provádí podle základních typových podkladů a adaptace starších budov podle zásad těchto podkladů.1) Celkový počet dětí v jeslích-mateřské škole nemá přesahovat počet 165.
§ 3
Řízení
(1) Jesle-mateřské školy řídí, kontroluje a za jejich činnost odpovídá místní národní výbor. Odborný dozor vykonává okresní národní výbor.
(2) Ústřední řízení a kontrola jeslí-mateřských škol přísluší ministerstvu školství a kultury, které přitom těsně spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, zejména pokud jde o metodické řízení výchovy a péče o děti do 3 let.
(3) Odbornou zdravotní péči v jeslích-mateřských školách řídí a kontroluje a za tuto činnost místnímu národnímu výboru odpovídá příslušný ústav národního zdraví, který pověří jednoho lékaře prováděním zdravotní péče.
(4) Přímé řízení jeslí-mateřské školy vykonává ředitelka ustanovená z osob, které mají kvalifikaci učitelky mateřské školy nebo kvalifikaci dětské sestry. Ředitelka je ze své činnosti odpovědna místnímu národnímu výboru a v otázkách zdravotních příslušnému ústavu národního zdraví.
(5) V jeslích-mateřské škole se ustanovuje zástupkyně ředitelky, jíž je dětská sestra, má-li ředitelka kvalifikaci učitelky mateřské školy, nebo učitelka mateřské školy, má-li ředitelka kvalifikaci dětské sestry. Zástupkyně ředitelky je ze své činnosti odpovědna ředitelce.
§ 4
Pracovníci
(1) V jeslích-mateřské škole se kromě ředitelky a její zástupkyně ustanovují pracovníci jako v samostatných jeslích a mateřských školách, a to podle předpisů ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství a kultury.
(2) Osobním úřadem ředitelky, její zástupkyně a ostatních odborných pracovníků je okresní národní výbor. Osobním úřadem provozních pracovníků je místní národní výbor.
(3) Pracovní a platové poměry ředitelky a její zástupkyně upraví zvláštní předpisy. Pracovní