dnes je 8.12.2023

Input:

72/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob, platné do 31.12.1966

č. 72/1964 Zb.
[zrušené č. 104/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 1. dubna 1964
o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
Ministerstvo financí v dohodě se všemi ústředními úřady a orgány stanoví podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
Předmět úpravy
§ 1
Tato vyhláška upravuje smluvní nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob za úplatu zcela nebo zčásti peněžitou.
§ 2
Tato vyhláška se nevztahuje na nabývání:
a) věcí socialistickými organizacemi (dále jen „organizace“), pokud patří k předmětu jejich podnikání získávat je za úplatu od občanů a dále je v ne změněném stavu, po úpravě nebo zpracování prodávat (např. nákup lesních plodin, léčivých bylin, poštovních známek a filatelistického zboží, knih, šperků atd.),
b) užitkového a chovného zvířectva, zemědělských plodin a mrtvého zemědělského inventáře socialistickými zemědělskými organizacemi,
c) drobného zvířectva k laboratorním a výzkumným účelům,
d) uměleckých nebo vědeckých děl od jejich autorů, vdov (družek) a nezletilých sirotků po nich,
e) práv,
f) inventáře a zásob nabývaných od nájemců půdy, která nepodléhá výkupu podle § 2 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.1)
Nabývání věcí
§ 3
(1) Organizace smí nabývat od občana za úplatu, pokud není ve zvláštních předpisech stanoveno jinak
a) jen nemovitosti pro plánované potřeby rozvoje národního hospodářství a předměty kulturní nebo vědecké hodnoty pro galerie, muzea, vědecké ústavy,
b) jiné věci než uvedené pod písmenem a) potřebuje-li je nezbytně k plnění svých úkolů a nemůže-li je získat v přiměřené době od jiné organizace.
(2) Za nabytí věcí od občana se považuje i nabytí věci od socialistické organizace, které občan svěřil věc, aby ji prodala na jeho účet.
§ 4
(1) Nabývající organizace je povinna
a) přezkoumat, zda nabytí věci bude v souladu s platnými předpisy, zejména s předpisy o plánování, rozpočtování a o devizovém hospodářství,
b) přezkoumat, zda úplata za věc nepřesáhne cenu věci odpovídající platným předpisům,
c) požadovat na občanu, aby osvědčil své vlastnictví, a je-li spoluvlastníkem, aby osvědčil též výši spoluvlastnického podílu,
d) vyžádat si přivolení nadřízeného orgánu, pokud je přivolení podle ustanovení § 5 třeba,
e) ve smlouvě si vymínit, že občan jí před výplatou písemně prohlásí zda, popřípadě které socialistické organizaci, jakou částku a z jakého důvodu dluhuje a že je oprávněna před výplatou peněžité úplaty občanovi, uhradit jeho peněžité dluhy vůči socialistickým věřitelům.
(2) Socialistická organizace, které občan svěřil věc, aby ji prodala na jeho účet, má povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) a nabývající organizace povinnosti uvedené pod písm. a) a d).
§ 5
(1) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou nabývat věci bez přivolení.
(2) Nestanoví-li se dále jinak, je příslušným přivolit k nabytí věci, orgán přímo organizaci nadřízený.
(3) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou stanovit, že