dnes je 21.4.2024

Input:

72/1969 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

72/1969 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. júna 1969
o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.1
V súvislosti s územným členením Slovenskej socialistickej republiky, upraveným zákonom Slovenskej národnej rady č. 71/1969 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky, zrušujú sa v Slovenskej socialistickej republike krajské národné výbory.
Čl.2
Pôsobnosť krajských národných výborov, pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, prechádza na okresné národné výbory, s výnimkou vecí uvedených v prílohe tohto zákona, ktoré prechádzajú na ministerstvá a ostatné ústredné, prípadne iné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.
Čl.3
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb., č. 85/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení s platnosťou pre územie Slovenskej socialistickej republiky takto:
1. Ustanovenie § 1 ods. 1 prvej vety znie:
„(1) Národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v okresoch a obciach.“
2. Ustanovenie § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa týmto odsekom 2:
„(2) Štátnu správu na úseku vodného hospodárstva, ktorá sa týka hraničných vôd, môže vykonávať jeden okresný národný výbor aj za iné okresné národné výbory, v obvode ktorých sú tieto vody. Vláda Slovenskej socialistickej republiky určí, ktorý národný výbor a za ktoré národné výbory môže takúto správu vykonávať.“
3. Ustanovenie § 12 znie:
㤠12
(1) Mestské národné výbory sú v mestách, ktoré sú sídlami okresov, ďalej v iných obciach mestského charakteru, ktoré na návrh okresného národného výboru určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(2) V meste Košice pôsobí Mestský národný výbor v Košiciach, v obvodoch mesta obvodné národné výbory.“
4. Ustanovenie § 20 ods. 1 znie:
„(1) Národné výbory spravujú
a) predškolské a mimoškolské výchovné zariadenia, školy poskytujúce základné vzdelanie a stredné zdravotnícke školy pri okresných ústavoch národného zdravia, ako aj im slúžiace zariadenia,
b) kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia, zariadenia zdravotnícke a sociálneho zabezpečenia, s výnimkoutých organizácií a zariadení, ktoré spravujú príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“
5. Ustanovenie § 26 ods. 3 znie:
„(3) Vzorový štatút mestských národných výborov, ktorý vydá Slovenská národná rada, ustanoví, v ktorých otázkach môže vláda Slovenskej socialistickej republiky zveriť do pôsobnosti mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných predpisov patrí okresnému národnému výboru.“
6. V ustanovení § 26 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a v odseku 5 sa prvá veta upravuje takto:
„Mestské národné výbory, vychádzajúc z rozhodnutia vlády Slovenskej socialistickej republiky, podrobnejšie uvedú vo svojich štatútoch svoju pôsobnosť, upravia usporiadanie svojich orgánov, vzájomnú deľbu ich práce a právomoci, ďalej uvedú okruh organizácií a zariadení, ktoré