dnes je 3.12.2023

Input:

72/1969 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, v znení účinnom k 23.11.1978

72/1969 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. júna 1969
o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
115/1970 Zb.
1. 1. 1971
ruší položky č. 66 a 68 v prílohe
131/1970 Zb.
1. 1. 1971
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
34/1971 Zb.
1. 6. 1971
mení čl. 4 a ruší položkami 74 až 82, 85 až 87 a 89 až 91 v prílohe
159/1971 Zb.
1. 1. 1972
ruší čl. 3 č. 1 až 10 a 12 až 15, čl. 4, 5 ods. 2 a 3, čl. 6, 8 a 9 a mení prílohu
36/1978 Zb.
1. 7. 1978
ruší položky 112 a 114 v prílohe
369/1990 Zb.
23. 11 1990
ruší čl. 2
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.3
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb., č. 85/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení s platnosťou pre územie Slovenskej socialistickej republiky takto:
11. Ustanovenie § 67 ods. 2 písm. c) znie:
„c) rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi okresnými národnými výbormi a ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a medzi okresnými národnými výbormi navzájom.“
16. Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c), § 28, § 39 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 3 sa zrušujú.
Čl.10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
 
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.
 
Príloha zákona SNR č. 72/1969 Zb.
o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
 
Pol.
Na úseku štátnej správy
prechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na ústredné (iné) orgány štátnej správy SSR
podľa
predmet pôsobnosti
ústredný (iný) orgán štátnej správy
predpis
§ (čl.)
1
2
3
4
5
6
 
vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce
 
 
 
 
 
územného plánovania a stavebného poriadku
 
 
 
 
 
pracovných síl
 
 
 
 
 
ochrany prírody
 
 
 
 
20
 
zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR
§ 14 ods. 1
vedenie štátnych zoznamov ochrany prírody
Ministerstvo kultúry
21
 
rozhodnutie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 30/1964, reg. v čiastke 81/1964 Zb.
 
výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Slovenského raja
Ministerstvo kultúry
22
 
opatrenie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 22/1967 Ústr. vest.
 
výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Malej Fatry
Ministerstvo kultúry
 
využitia nerastného bohatstva
 
 
 
 
23
 
zák. č. 41/1957 Zb.
§ 13 ods. 1
rozhodovanie o tom, či sa preskúmané ložisko hodí na priemyselné dobývanie v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plnil krajský národný výbor
obvodný banský úrad
26
 
vyhl. č. 62/1965 Zb.
§ 9 ods. 1
povoľovanie trhacích prác veľkého rozsahu na ostatných pracoviskách
obvodný banský úrad
27
 
vyhl. č. 62/1965 Zb. v spojení s úpravou býv. Ústredného banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb.
§ 10 ods. 2
§ 68 ods. 1 písm. b) a ods. 5
§ 70 ods. 1
udeľovanie oprávnení na vykonávanie funkcie strelmajstra pre stavebné práce a deštrukcie a pre osobitné druhy prác po vykonaní skúšky pred odbornou skúšobnou komisiou
obvodný banský úrad
28
 
úprava býv. Ústr. banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb.
§ 75 ods. 2
evidencia hlásení organizácie o ustanovení pracovníka, ktorý dozerá na odbornú technickú úroveň pri používaní výbušnín na ostatných pracoviskách
obvodný banský úrad
 
poľnohospodárstva
 
 
 
 
 
lesného a vodného hospodárstva
 
 
 
 
 
financií a správy a ochrany národného majetku
 
 
 
 
 
dopravy