dnes je 26.5.2024

Input:

73/1946 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs

č. 73/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17. dubna 1946
o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Drobné mince československé měny po 1 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 222 kusy korun. Průměr korunové mince jest 21 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci korunové mince jest malý státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.
(3) Na rubu korunové mince jest obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí si stírá s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová a označení „1“. Pod obrazem jest jméno autorovo „O. ŠPANIEL“.
(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2.
(1) Mince po 1 Kčs počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.
(2) Dosavadní korunové mince zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Kresba mince po 1 Kčs:
Obrázek ve Sbírce zákonů z roku 1946 na straně 809 (kresba rubu a líce mince).