dnes je 19.7.2024

Input:

73/1949 Sb., Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím, platné do 2.9.1953

č. 73/1949 Zb.
[zrušené č. 74/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949
o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Na vojenské osoby z počtu mužstva a poddůstojníků, kteří jsou příslušníky vojenských oddílů přidělených k báňským pracím (dále jen „příslušníci vojenských oddílů“), se vztahují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, při čemž se na právní poměr mezi nimi a báňským národním podnikem, v němž konají práce (dále jen „podnik“), hledí pro účely uvedeného zákona jako na pracovní poměr, a to s těmito odchylkami:
1. Příslušníci vojenských oddílů jsou účastníky vojenské nemocenské péče podle zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, a nepodléhají nemocenskému pojištění podle zákona o národním pojištění.
2. Pojištění vzniká dnem, kterého vojenská osoba jako příslušník vojenského oddílu nastoupí práci v podniku, a zaniká dnem, kterého přestane býti příslušníkem takového oddílu.
3. Podnik odvádí vojenské správě za poskytování vojenské nemocenské péče z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)] částku rovnající se pojistnému nemocenského pojištění podle zákona o národním pojištění (6,8 %), při čemž si sráží část pojistného připadající na zaměstnance.
4. Podnik odvádí Ústřední národní pojišťovně (příslušné okresní národní pojišťovně) z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)] pojistné důchodového pojištění včetně úrazového příspěvku, při čemž si sráží část pojistného důchodového pojištění připadající na zaměstnance.
§ 2.
(1) Utrpí-li vojenská osoba z povolání jako příslušník vojenského oddílu úraz, který má za následek její neschopnost k vojenské službě nebo její smrt a který je považovati za pracovní úraz podle zákona o národním pojištění, kladou se odpočivné (zaopatřovací) požitky příslušející jí z veřejného pensijního zaopatření na roveň důchodu invalidnímu, po případě důchodu starobnímu (důchodu vdovskému, družky nebo sirotčímu podle zákona o národním pojištění) a Ústřední národní pojišťovna k nim poskytuje zvýšení podle § 86 nebo podle § 87, odst. 3 zákona o národním pojištění.
(2) Podnik platí za osoby uvedené v odstavci 1 Ústřední národní pojišťovně (příslušné okresní národní pojišťovně) jednoprocentní úrazový příspěvek.
§ 3.
Vyměřovacím základem pro výměru dávek, pojistného a úrazového příspěvku podle tohoto nařízení jsou
a) u příslušníků vojenských oddílů, kteří jsou vojenskými osobami z počtu mužstva nebo poddůstojníky, veškeré požitky, které by jim podle příslušné mzdové vyhlášky náležely, kdyby konali báňské práce na podkladě pracovního poměru;
b) u příslušníků vojenských oddílů, kteří jsou vojenskými osobami z povolání, jejich hrubé služební platy, po případě služební náležitosti (§ 39 zákona č. 236/1948 Sb.).
§ 4.
Ustanovení §§ 1 až 3 platí obdobně pro