dnes je 22.6.2024

Input:

73/1950 Sb., Vládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení, platné do 30.6.1964

č. 73/1950 Zb.
[zrušené č. 110/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950
o povolování telekomunikačních zařízení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 6 a § 11 odst. 3 zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikacích (dále jen „zákon“):
Oddíl I.
Společná ustanovení.
§ 1.
Povolení ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení podle § 3 zákona (dále jen „povolení“) uděluje:
a) poštovní správa pro všechna telekomunikační zařízení s výjimkou vysílacích radioelektrických stanic pokusných a amatérských;
b) ministerstvo národní bezpečnosti nebo orgány jím pověřené pro vysílací radioelektrické stanice pokusné a amatérské.

Pro orgány udělující povolení se užívá dále názvu „povolující orgány“.
§ 2.
(1) Lze-li pro telekomunikační styk použít poštovních zařízení, určených veřejnému používání, povolení se zpravidla neudělí.
(2) Cizím státním příslušníkům lze povolení udělit zásadně jen, je-li tu vzájemnost.
(3) Povolení může býti odvoláno; nelze je převésti na jinou osobu.
(4) K přemístění, rozšíření, jakož i ke každé změně povoleného telekomunikačního zařízení je třeba předchozího schválení povolujícího orgánu, není-li v podmínkách povolení stanoveno jinak.
(5) Podrobnější předpisy vydané podle § 13 odst, 1 písm. a) upraví zvláštní úlevy, jichž požívají národní podniky energetické při zřizování a provozování vlastních drátových telekomunikačních zařízení sloužících výhradně k zabezpečení provozu zařízení energetických.
§ 3.
(1) Za povolení udělená podle § 1 písm. a) lze vybírat telekomunikační poplatky (§ 11 odst. 3 zákona).
(2) Kdy a v jaké výši se telekomunikační poplatky vybírají, stanoví s přihlédnutím k účelu a rozsahu zařízení:
a) ministerstvo pošt pro telekomunikační zařízení uvedená v § 1 písm. a) s výjimkou rozhlasových a televisních přijímacích stanic;
b) ministerstvo informací a osvěty pro rozhlasové a televisní přijímací stanice.
§ 4.
(1) Ústřední úřady příslušné podle § 13 odst. 1 mohou v podrobnějších předpisech stanovit všeobecné podmínky, za nichž se povolení uděluje.
(2) V jednotlivých případech může povolující orgán stanovit ještě další zvláštní podmínky.
§ 5.
(1) Majitel povolení je povinen zachovávat stanovené podmínky, zejména užívat telekomunikačního zařízení jen v rozsahu a k účelům vyznačeným v povolení.
(2) Osoby zmocněné povolujícími orgány mají právo kdykoli se přesvědčit prohlídkou povoleného zařízení, jsou-li zachovávány stanovené podmínky.
§ 6.
Zanikne-li povolení z jakéhokoliv důvodu, budiž listina o povolení vrácena orgánu, který ji vydal. Neurčí-li povolující orgán jinak, je majitel povolení nebo jeho právní nástupce povinen uvésti příslušné telekomunikační zařízení do takového stavu, že je nepochybně vyloučeno jeho provozování. Neučiní-li tak, může to provésti povolující orgán na jeho útraty.
Oddíl II.
Zvláštní ustanovení pro vysílací radioelektrické stanice.
§ 7.
(1) Pojem „vysílací radioelektrické stanice“ blíže vymezí ministerstvo pošt a vyhlásí v příslušném úředním listě.
(2) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic lze udělit jen u určitých druhů stanic (§ 8) a jen k určitým účelům