dnes je 21.7.2024

Input:

73/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, platné do 27.9.1961

č. 73/1951 Zb.
[zrušené č. 99/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) K uskutečňování nejpřísnější kontroly hospodaření se státními, družstevními a jinými prostředky zřizuje se ministerstvo státní kontroly.
(2) Při plnění svých úkolů opírá se ministerstvo státní kontroly o nejširší iniciativu pracujících.
§ 2.
(1) Ministerstvo státní kontroly:
a) kontroluje evidenci a hospodaření se státními a jinými peněžními prostředky a věcnými hodnotami spravovanými státními, národními, družstevními a jinými podniky, jakož i úřady a organisacemi,
b) dbá, aby byly zachovávány zákony a rozhodnutí vlády ve věcech hospodářských a finančních,
c) činí opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k postižení vinníků.
(2) K zajištění řádného plnění úkolů, které přísluší ministerstvu státní kontroly, jsou jeho orgány při provádění kontroly, pokud je toho k provedení kontroly třeba, oprávněny:
a) požadovat předložení všech předmětů a listin a zjednat si k nim přístup,
b) vyžádat si vysvětlení, svědecké výpovědi a odborné posudky.
(3) Osoby, které jsou orgány ministerstva státní kontroly při provádění kontroly vyzvány k podání zpráv a údajů potřebných k provedení kontroly, nemohou se vůči nim dovolávat povinnosti mlčenlivosti, uložené v zájmu zachování státního, hospodářského a služebního tajemství.
§ 3.
Úkoly a činnost ministerstva státní kontroly podrobněji upraví vláda.
§ 4.
(1) Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení.
(2) Nejvyšší účetní kontrolní úřad a nejvyšší kontrolní dvůr se zrušují.
(3) Uspořádáním poměrů souvisících se zrušením nejvyššího účetního kontrolního úřadu a nejvyššího kontrolního dvora se pověřuje ministr státní kontroly v dohodě s předsedou vlády.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Rais. v.r.
 
 
Široký v.r.
Kopecký v.r.
Fierlinger v.r.
Kliment v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Jonáš v.r.
arm. gen. Svoboda
v.r. Ďuriš v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Krajčík v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Petr v.r.
Dr. Gregor v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Nosek v.r.
Dr. Neuman .r.
Kopřiva v.r.
Erban v.r.
Kabeš v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Jankovcová v.r.