dnes je 21.4.2024

Input:

73/1952 Sb., Zákon o dani z obratu, platné do 31.12.1992

č. 73/1952 Zb.
[zrušené č. 222/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z obratu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby se pravidelně a včas odčerpávala do státního rozpočtu část akumulace vytvářené podniky socialistického sektoru, zavádí se daň z obratu (dále jen „daň“).
§ 2.
Kdo daň odvádí.
Daň odvádějí tyto podniky, organisace a zařízení socialistického sektoru (dále jen „podniky“)
1. odbytové organisace výrobních odvětví;
2. výrobní podniky, prodávají-li zboží bez prostřednictví odbytových organisací;
3. podniky vykupující zemědělské výrobky;
4. obchodní a jiné podniky s výjimkou podniků určených nebo zřízených pro provozování zahraničního obchodu.
§ 3.
Co podléhá dani.
(1) Dani poléhá obrat z prodeje zboží vlastní výroby nebo vlastního nákupu (dále jen „zboží“); obrat téhož zboží se zdaňuje toliko jednou.
(2) Dodává-li podnik zboží do vlastních maloobchodních prodejen, považuje se za prodej zboží jeho převod do těchto prodejen.
(3) Dani podléhá vnitropodnikové použití zboží, stanoví-li tak ministr financí a určí-li zboží, na něž se jeho opatření vztahuje.
(4) Dani nepodléhá obrat z prodeje zboží mezi podniky téže hlavní správy, pokud ministr financí nestanoví jinak a neurčí zboží, na něž se jeho opatření vztahuje.
§ 4.
Zdanitelný obrat.
(1) Zdanitelným obratem je prodejní cena zboží.
(2) Zdanitelnost obratu vzniká vyhotovením faktoru a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o prodeji, po případě o vnitropodnikovém použití zboží.
§ 5.
Osvobození.
(1) Jednotná zemědělská družstva se u zboží jimi prodávaného osvobozují od daně.
(2) Vláda může stanovit další osvobození od daně.
§ 6.
Stanovení daně.
U zboží se státní maloobchodní cenou stanoví daň vláda, u ostatního zboží ministr financí, po případě krajské národní výbory jím zmocněné.
§ 7.
Odvod a splatnost daně.
Podnik je povinen si sám daň vypočíst. Ministerstvo financí stanoví za jaká období a v kterých lhůtách se daň odvádí.
§ 8.
Daňové hlášení a opravné prostředky.
(1) Podnik je povinen předložit příslušnému okresnímu národnímu výboru do patnáctého dne každého kalendářního měsíce za bezprostředně předcházející měsíc daňové hlášení podle vzoru vydaného ministerstvem financí. Podnik je povinen podat na vyzvání okresního národního výboru vysvětlení, opravu nebo doplnění hlášení.
(2) Okresní národní výbor přezkouší hlášení a odchyluje-li se daň jím vypočtená od daně podle hlášení, zpraví o rozdílu podnik. Podnik může podat u příslušného okresního národního výboru odvolání do patnácti dnů ode dne, kdy byl o rozdílu na dani zpraven. Odvolání nemá odkladného účinku a rozhoduje o něm okresní národní výbor, vyhoví-li mu plně; jinak o něm rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor, který může daň zvýšit.
(3) Zjistí-li podnik dodatečně, že daňové hlášení, které předložil okresnímu národnímu výboru, je nesprávné nebo neúplné, je povinen neprodleně to okresnímu národnímu výboru oznámit a zároveň uvést, v čem záleží nesprávnost nebo neúplnost. Jde-li o opravu daňového hlášení, která má mít za následek snížení daně, může podnik opravit hlášení nejpozději do šesti měsíců po